Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.03.2019
Naslov: Zaseg mobilnega telefona v šoli
Številka: 0712-1/2019/555
Vsebina: Šolstvo, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Sporno se vam zdi ravnanje učiteljice, ki je vaši hčerki v šoli zasegla mobilni telefon ter ga odnesla v zbornico, kjer je ostal do prevzema s strani staršev. Na mobilnem telefonu so namreč osebni podatki (slike, elektronska sporočila, spletna banka), do katerih imajo dostop vsi učitelji, ki imajo dostop do zbornice.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju URS). Vaš primer pa se neposredno ne nanaša na področje, ki ga urejajo še veljavne določbe ZVOP-1 oziroma Splošna uredba in zato vsebinsko ne sodi v domeno IP. Gre namreč za del širše pravice, katere meje so začrtane v 35. členu URS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Varstvo te pravice pa je zagotovljeno po sodni poti.

 

Ob tem IP pojasnjuje, da s samim odvzemom mobilnega telefona (še) ne pride do posega v zasebnost učenca, temveč bi do posega v zasebnost učenca lahko prišlo šele, če bi učitelj po odvzemu mobilne naprave dejansko posegal vanj oz. pregledoval njeno vsebino in se tako seznanil z osebnimi in drugimi podatki učenca ali drugače obdeloval osebne podatke. IP zato šolam svetuje, da učitelj v primeru, da učencu začasno odvzame mobilni telefon, ob tem od učenca zahteva, da mobilni telefon izklopi, zaklene ipd., da se ne bi slučajno nepooblaščeno seznanil z morebitnimi osebnimi podatki. Tak način postopanja lahko pomeni enega izmed možnih varoval pred nedovoljenimi vpogledi s strani učiteljev v zaseženo napravo. IP je v podobnem primeru že izdal mnenje št. 0712-1/2015/655 z dne 6. 3. 2015, ki je objavljeno na spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/mobilni-telefoni-v-solah-2517/.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov