Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.03.2019
Naslov: Dostop do zapisnika roditeljskega sestanka
Številka: 0712-1/2019/620
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 11. 3. 2019 po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje glede dostopa do zapisnika roditeljskega sestanka. Nekateri starši, ki ste bili prisotni na izrednem roditeljskem sestanku na temo disciplina in odnosi v razredu (na njem so bili prisotni razredničarka, sorazredničarka, šolska svetovalna služba in ravnatelj), so zaprosili razredničarko, naj vam zapisnik o roditeljskem sestanku pošlje po elektronski pošti, da se boste lahko seznanili z njegovo vsebino in eventualno podali morebitne pripombe, če bi bilo potrebno. Vaša želja je bila, da se jasno (a neosebno) napiše, kateri problemi so bili v zvezi s to tematiko izpostavljeni (brez izpostavljanja posameznika, ampak zgolj vsebino problema), kaj so predstavniki šole v zvezi s tem pojasnili in kateri sklepi so bili sprejeti. Od roditeljskega sestanka je poteklo že nekaj časa, a vam razredničarka prošnjo za posredovanje zapisnika po elektronski pošti zavrača s sklicevanjem na varstvo osebnih podatkov (nudi pa vam ogled zapisnika na šoli). Zanima vas, ali lahko starši, ki ste bili prisotni na izrednem roditeljskem sestanku dobite zapisnik po elektronski pošti oz. fizično fotokopijo zapisnika; katerih osebnih podatkov ne sme biti v zapisniku; kako je z varstvom pravice posameznika do seznanitve z zapisnikom, v katerem so tudi njegove izjave (četudi neosebno povzete) in možnostjo podaje pripomb na zapisan povzetek njegovih izjav.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Po členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov ima vsakdo pravico dostopa do podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim. Pravico posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je urejal tudi ZVOP-1 v 30. in 31. členu.

 

IP se vsebinsko ni pristojen spuščati v vprašanje načina pisanja ali potrjevanja zapisnikov roditeljskih sestankov. Izven konkretnega inšpekcijskega postopka pa se ne more spuščati niti v presojo sprejete odločitve o njihovem (ne)posredovanju (prisotnim) staršem.

 

Pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je temeljna človekova pravica in je kot taka določena že v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava RS). Po določbi tretjega odstavka 38. člena Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami) se ima vsakdo pravico seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. Ta pravica posameznika je zajeta v členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij. Poleg navedenega člena so za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bistveni tudi naslednji členi Splošne uredbe o varstvu podatkov: člen 12 (Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki), člen 16 (Pravica do popravka), člen 17 (Pravica do izbrisa in pozabe), člen 18 (Pravica do omejitve obdelave), člen 19 (Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave) in člen 21 (Pravica do ugovora). Več o sami pravici do seznanitve z lastnimi podatki si lahko preberete na spleti strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/

 

IP lahko zakonitost obdelav osebnih podatkov presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka, upoštevajoč vse okoliščine posameznega primera, zato vam konkretnejšega odgovora ne moremo podati. Prav tako ne moremo podati mnenja v zvezi z načinom pisanja zapisnika (kaj se zapisuje, kdo ga zapisuje, kako se zapisuje ipd.), saj bi to preseglo naše pristojnosti.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:                                                                                Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                            informacijska pooblaščenka

svetovalka IP