Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.03.2019
Naslov: Neposredno trženje na javno objavljene podatke zaposlenih
Številka: 0712-1/2019/544
Vsebina: Elektronska pošta, Delovna razmerja, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas tolmačenje pravil varstva osebnih podatkov v primeru, ko bi manjše podjetje poslalo e-mail, v katerem bi predstavilo svoj produkt in povabilo drugo podjetje k skupnemu sodelovanju. Tak e-mail bi podjetje poslalo le enkrat (ne bi šlo za masovno oglaševanje), prav tako bi podjetje za vsakega prejemnika posebej napisalo osebno sporočilo (saj je več možnosti, kako bi podjetja med sabo sodelovala), torej ne bi šlo za generiran e-mail. Podjetje bi pošiljalo e-mail sporočila izključno na tiste e-mail naslove, ki so javno objavljeni. V zvezi z navedenim primerom vas zanima:

1. Ali se sme pošiljati posamezna e-mail sporočila na e-mail naslove podjetij (npr. podjetje1@gmail.com), ki so javno objavljena.

2. Ali se sme posamezna e-mail sporočila z vabilom za sodelovanje pošiljati določenim osebam, ki so zaposleni pri tem podjetju in imajo prav tako javno objavljen e-mail naslov (npr. janez.novak@podjetje1.com)? Ali se tem zaposlenim (torej posameznikom) sme poslati e-mail le na "službeni" email naslov ali tudi na "privatni" email naslov v primeru, da ima tudi tega javno objavljenega?

3. Kako je s telefonskimi klici? Ali bi smelo podjetje klicati druga podjetja in zaposlene v teh drugih podjetij (ki imajo javno objavljeno telefonsko številko) z namenom, da jim predstavi možnost sodelovanja?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Iz vašega vprašanja izhaja, da želite uporabiti javno objavljene kontakte podjetij (in njihovih zaposlenih) za namen ponujanja svojega blaga oz. storitev – torej za namen neposrednega trženja.

 

Na vprašanje podobno vašemu je IP še odgovoril v mnenju št. 0712-3/2018/72 z dne 02.03.2018, ki je objavljeno na naši spletni strani (https://www.ip-rs.si/vop/javno-objavljeni-e-naslovi-3070/).

 

Za lažjo predstavo pravil na področju neposrednega trženja si lahko ogledate tudi našo infografiko:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf

 

Glede uporabe javno objavljenih službenih kontaktnih podatkov zaposlenih IP še dodatno poudarja, pa je to lahko dopustno le, če se podatek obdeluje v skladu z namenom objave.

 

Za komercialna sporočila, ki so del storitev informacijske družbe (npr. e-mail, sms, itd.) Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT) predpisuje dodatne pogoje – kaj mora takšno sporočilo vsebovati. Po 6. členu ZEPT mora biti komercialno sporočilo kot tako jasno razpoznavno, je nedvoumno navedena fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo poslano, so jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, premijami in darili, ki morajo biti kot taki nedvoumno označeni, in so jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na srečo, ki morajo biti kot taki jasno razpoznavni.

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav.