Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.03.2019
Naslov: Vpogled v elektronsko servisno knjižico
Številka: 0712-1/2019/562
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste na spletni dražbi v tujini kupili osebno vozilo določene znamke, ki ima elektronsko servisno knjižico, do katere pa ima dostop le pooblaščeni servis. Ko ste pri pooblaščenem uvozniku te znamke v Sloveniji zaprosili za izpis servisne zgodovine vozila, so vam izpis zavrnili zaradi varstva osebnih podatkov. Ponudili so vam le izpis za obdobje, za katerega ste vi lastnik tega. Prosite za pojasnilo, ali ste upravičeni do takega izpisa in pod kakšnimi pogoji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s točko b) tretjega odstavka 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZustS-A, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba varuje le osebne podatke. Skladno s členom 4(1) Splošne uredbe je osebni podatek katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. To pomeni, da so osebni podatki le tisti podatki, ki se nanašajo na fizične osebe, ne pa tudi podatki o pravnih osebah.

 

IP je glede pridobivanja podatkov o rabljenem vozilu od pooblaščenega serviserja v preteklosti že poudaril, da zgolj tehnični podatki o lastnostih vozila sami po sebi niso osebni podatki, če kažejo na stvar in ne na fizično osebo. Podatki o okvarah in popravilih na vozilu, številki šasije motornega vozila, vrsti, tipu ter barvi vozila postanejo osebni podatki le takrat, kadar jih je mogoče povezati s fizično osebo, na primer s prejšnjim ali sedanjim lastnikom vozila, oziroma je na njihovi podlagi mogoče identificirati lastnika vozila – fizično osebo. Bistveni pogoj za to, da podatki o vozilu postanejo osebni podatki, je torej ta, da je preko njih mogoče natančno identificirati posameznika. Skupni povezovalni znak, na podlagi katerega je ob uporabi podatkov o vozilu mogoče identificirati lastnika, je npr. prometno dovoljenje, v katerem so poleg podatkov o vozilu, zapisani tudi podatki o njegovem lastniku.

 

Pooblaščeni serviserji so upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih strank in v okviru teh zbirk se nahajajo podatki o vzdrževanju in stanju njihovega vozila, ki pa so vedno vezani na njihovo stranko – lastnika vozila, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Kadar je lastnik avtomobila pravna oseba, po mnenju IP ne obstajajo razlogi, ki bi onemogočali posredovanje tehničnih podatkov o servisiranju vozila s stališča varstva osebnih podatkov, saj, kot navedeno zgoraj, podatki o pravnih osebah ne predstavljajo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe. Kadar pa je lastnik vozila fizična oseba in jo je mogoče iz izpisanih tehničnih podatkov o vozilu identificirati, je takšen izpis možen le na podlagi obstoja ene izmed pravnih podlag, določenih v prvem odstavku člena 6 Splošne uredbe, in sicer:

 

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo (npr. izpis) njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V konkretnem primeru bi bil izpis, v kolikor gre za podatke, ki ustrezajo opredelitvi osebnega podatka, možen le pod pogojem, da obstaja ena izmed navedenih pravnih podlag člena 6 Splošne uredbe (eventualno bi mora lahko šlo za obstoj zakonitega interesa lastnika po točki f člena 6(1) Splošne uredbe, o čemer pa IP v mnenju ne more dokončno presojati).

 

Pravna podlaga za seznanitev lastnika vozila s tistimi podatki o vozilu, ki predstavljajo njegove osebne podatke pa bi lahko izhajala deloma tudi iz 15. člena Splošne uredbe. V kolikšni meri in do katerih konkretnih podatkov je na tej podlagi posameznik upravičen  lahko IP sicer presoja zgolj v konkretnem pritožbenem postopku. Več o tej pravici in možnosti pritožbe na posebni spletni strani IP: https://tiodlocas.si/. IP je namreč pritožbeni organ v zvezi s pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in lahko zato dokončno presoja o tem ali določeni podatki predstavljajo osebne podatke, posameznika, ki je podal zahtevo, le v morebitnem pritožbenem postopku

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka