Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.03.2019
Naslov: Javna objava nagrajencev v nagradni igri
Številka: 0712-1/2019/582
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede nagradnih iger, in sicer sprašujete, ali lahko v reviji objavite imena izžrebancev, ki so bili izžrebani med naročniki, in njihov kraj, da bodo prejeli darilo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa v tem okviru presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Morebitno kršitev določb predpisov s področja varstva osebnih podatkov v posameznem primeru IP lahko ugotavlja šele v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka, izven tega pa ne more preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

IP splošno pojasnjuje, da mora za zakonito obdelavo osebnih podatkov obstajati pravna podlaga. V 6. členu Uredbe je določeno, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Obdelava osebnih podatkov je tako zakonita, če je izpolnjen (vsaj) eden od zgoraj naštetih pogojev, torej je tudi privolitev posameznika ena od možnih veljavnih pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Sodelovanje posameznika v nagradni igri ni mogoče brez obdelave osebnih podatkov (npr. zbiranje prijav, izbor nagrajenca, obveščanje nagrajenca), za te obdelave pa mora obstajati ustrezna pravna podlaga. IP meni, da je možna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre privolitev posameznika (člen 6 (1a) Uredbe).

 

IP pojasnjuje, da mora biti privolitev posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, podana v skladu z določili 7. člena Uredbe. Privolitev posameznika mora biti konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva. Privolitev mora biti dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, kar pomeni, da posameznik prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazi privolitev v obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim.  Molk, vnaprej označena okenca ali kakršnakoli nedejavnost tako ne pomenijo privolitve. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen. Upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče.

 

IP poudarja, da mora biti privolitev v primerih, ko obdelava podatkov vključuje več različnih namenov, podana za vsak namen posebej (npr. privolitev za sodelovanje in privolitev za javno objavo v primeru prejema nagrade). Upravljavec mora pridobiti več ločenih privolitev za vsako obdelavo posebej (granularnost oz. razčlenjenost privolitev). Posameznik mora imeti možnost privoliti v obdelavo svojih osebnih podatkov za vsak namen obdelave posebej. Namen mora biti jasno in nedvoumno opredeljen, saj je konkreten, ekspliciten in legitimen namen obdelave predpogoj za pridobitev veljavne privolitve. Za veljavnost privolitve v konkretnem primeru je tako ključno, da sta oba namena privolitve (v sodelovanje v nagradni igri in javno objavo nagrajencev) transparentno predstavljena posamezniku, upoštevaje zahteve po transparentni obdelavi osebnih podatkov in da sta obe privolitvi granulirani po namenih – da se ima zanju posameznik možnost ločeno odločiti.

 

Preden posameznik torej potrdi sodelovanje v nagradni igri, mora biti obveščen glede obdelave njegovih osebnih podatkov, saj je privolitev lahko ustrezna pravna podlaga za tovrstno obdelavo osebnih podatkov le, če je podana na podlagi predhodnega ustreznega informiranja. Uredba še nadgrajuje obveznosti upravljavca glede informiranja posameznikov, in sicer vas IP na tem mestu usmerja na 12., 13. in 14. člen Uredbe, ki urejajo pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V pomoč pri obveščanju posameznikov vam je lahko neobvezni obrazec, ki ga najdete na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                                              

 

 

                                                                                                    Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                                    informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo