Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.02.2019
Naslov: Šolska tekmovanja v okviru šolskega konzorcija
Številka: 0712-1/2019/388
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 2. 2. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da boste organizirali tekmovanje za dijake in študente šol, ki so vključeni v šolski konzorcij. Pri tekmovanju boste obdelovali njihove osebne podatke (ime, priimek, razred, šola, fotografija, video). Ker ne gre le za vaše dijake in študente, ampak tudi za dijake in študente drugih šol, vas zanima, ali lahko prijavnico na tekmovanje razumete v smislu pravne podlage "pogodbe po Splošni uredbi o varstvu podatkov" in zato sodelujočim zagotovite obveščanje o obdelavi in varstvu njihovih osebnih podatkov ob prijavi na tekmovanje, ali pa bi v tem primeru potrebovali privolitve za objavo podatkov na spletni strani, Facebooku, ipd.? 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

1. Če splošna privolitev, ki so jo učenci že podali (npr. ob začetku šolskega leta) v celoti ne pokriva želene obdelave osebnih podatkov (npr. po namenih, upravljavcih, vrsti osebnih podatkov ipd.) ali če konkretne javne objave fotografij in videoposnetkov ni možno šteti kot sorazmerni in legitimni del medsebojnih pogodbenih pravic in obveznosti, bi bila za objavo potrebna dodatna privolitev. Konkretno razmerje med organizatorjem in učenci je sicer pogojno možno šteti za pogodbeno razmerje, nikakor pa ni razvidno, zakaj bi za namen izvajanja pogodbe morali obdelovati osebne podatke sodelujočih na način javne objave na spletu, Facebooku ipd.

 

2. V vsakem primeru morajo biti učenci ustrezno obveščeni o vseh vidikih obdelave njihovih osebnih podatkov po členu 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Splošna uredba o varstvu podatkov v točki (b) prvega odstavka člena 6 določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita tudi, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. IP ne izključuje možnosti, da bi v konkretnem primeru lahko šlo za pogodbeno razmerje, tj. za dogovor med organizatorjem in neposrednimi udeleženci (učenci) o pogojih za udeležbo na prostovoljnem tekmovanju z notranjo in zunanjo udeležbo (npr. določen izobraževalni status, določena starost, objava rezultatov), dolžnostih v zvezi s tem (npr. udeležba, poštenost, sodelovalna dolžnost, prijavnina) ter pravicah v zvezi s tem (npr. odstop od udeležbe, nagrade, priznanja, gradivo, promocijski material fizična sredstva za izvedbo). Pri tem ni nujno, da je to pogodbeno razmerje odplačno in da je pogodbena sklenjena v klasični pisni obliki. Vendar izpostavljamo, da mora v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi točke (b) prvega odstavka člena 6 nujnost obdelave izhajati iz namena pogodbe, na podlagi vaših navedb tako ni videti, zakaj bi za namen izvajanja pogodbe morali obdelovati osebne podatke sodelujočih na način javne objave na spletu, Facebooku ipd.

 

Ali gre v konkretnem primeru res za tako razmerje, IP izven inšpekcijskega postopka žal ne more bolj določno oceniti, saj mu niso znane vse relevantne informacije v zvezi s konkretnim tekmovanjem.

 

Če je torej konkretno tekmovanje možno opredeliti kot pogodbeno razmerje, katerega nujni oziroma sorazmerni del je tudi javna objava fotografij in videoposnetkov za legitimen namen (npr. promocija dosežkov), je točka (b) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov lahko pravna podlaga za želeno obdelavo osebnih podatkov. V tem primeru posebna privolitev ni potrebna.

 

Toda ne glede na to, katera pravna podlaga v konkretnem primeru pride v poštev, morajo biti učenci na način iz prvega odstavka člena 12 Splošne uredbe o varstvu podatkov obveščeni o vseh vidikih obdelave osebnih podatkov v skladu s členom 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka