Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.02.2019
Naslov: Zunanja pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Številka: 0712-1/2019/62
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanimajo pogoji, ki jih mora izpolnjevati imenovana pooblaščena oseba. Navajate, da ste prebrali pogoje, ki so navedeni v ZVOP-2, kljub temu pa vas zanima naše mnenje ali lahko postanete pooblaščena oseba.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) v 37., 38. in 39 členu ureja položaj pooblaščene osebe za varstvo podatkov in določa kakšne pogoje naj bi ta oseba izpolnjevala ter kakšne naj bi bile njene naloge. Poleg tega naj bi položaj pooblaščene osebe za varstvo podatkov določal v delu tudi Zakon o varstvu podatkov (ZVOP-2), ki pa še ni sprejet, zato trenutno veljajo zgolj določbe Uredbe.

 

Glede pogojev, ki naj bi jih pooblaščena oseba (ang. DPO) izpolnjevala, v tem trenutku – do sprejema ZVOP-2 – torej ni mogoče govoriti o drugih zakonskih zahtevah, poleg prej navedenih členov Uredbe. IP pa v okviru mnenja v nobenem primeru ne more namesto organizacije ali posameznika presojati ali potencialna pooblaščena oseba izpolnjuje zahtevane pogoje za imenovanje.

 

Več o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov si lahko preberete na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pooblascena-oseba-za-varstvo-podatkov/

 

Lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Tomaž Brodgesell,
informatik