Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.03.2019
Naslov: Rezultati tekmovanja dijakov na spletu
Številka: 0712-1/2019/623
Vsebina: Svetovni splet, Šolstvo, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da vaš javni zavod vsako leto organizira tekmovanje iz informatike za dijake. Rezultate tekmovanja objavite na spletni strani. Do sedaj ste objavljali sledeče podatke: število doseženih točk, ime tekmovalca, naziv šole, naziv mentorja. Zanima vas:

1) ali lahko te podatke javno objavite;

2) ali za to potrebujete privolitev;

3) kje je starostna meja, ko lahko dijak sam poda privolitev.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ali lahko navedene podatke objavite in ali za to potrebujete privolitev?

Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov (v konkretnem primeru pri javni objavi osebnih podatkov povezanih s tekmovanjem)  je primarno potrebno ugotoviti, na kateri pravni podlagi temelji konkretna obdelava. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Točka (f) se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov (kamor sodi tudi vaš javni zavod) pri opravljanju njihovih nalog.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor se uvrščajo tudi javni zavodi, ureja še veljavni 9. člen ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Skladno s še veljavnim drugim odstavkom istega člena lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil.

 

V konkretnem primeru bi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov posameznikov na vaši spletni strani lahko predstavljala predhodna privolitev posameznikov v takšno obdelavo (npr. privolitev lahko dijaki podajo ob prijavi na tekmovanje). Več o privolitvi si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Morda pa bi prišla v poštev tudi morebiten dogovor o sodelovanju na tekmovanje v smislu pogodbe (pravna podlaga iz točke b člena 6(1) Splošne uredbe).

 

Vsekakor morate vzeti v obzir, da je potrebno v konkretnem primeru zagotoviti tako pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov otrok in kot tudi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov (torej imen) njihovih mentorjev.

 

V kolikor je zagotovljena ustrezna pravna podlaga za objavo podatkov, je takšna objava (v mejah pravne podlage, npr. privolitev posameznikov) zakonita in dovoljena. Ob tem pa je vseskozi potrebno upoštevati temeljna načela varstva osebnih podatkov, kot na primer načelo najmanjšega obsega podatkov – podatki morajo biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

IP še dodaja, da ne glede na pravno podlago, na kateri obdelujete osebne podatke, ste kot upravljavec dolžni v skladu s členom 13 posamezniku na jasen in pregleden način zagotoviti temeljne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kot na primer informacije o tem, kdo obdeluje osebne podatke, kontaktni podatki upravljavca, v kakšne namene obdelujete podatke, koliko časa jih hranite in druge informacije, ki jih ta člen določa.

 

Starostna meja otrok za veljavno privolitev

Popolno poslovno sposobnost posameznik pridobi z dopolnjenim osemnajstim letom starosti, pred tem pa s sklenitvijo zakonske zveze ali če zaradi pomembnih razlogov tako odloči sodišče v nepravdnem postopku za mladoletnika, ki je postal roditelj. Mladoletne otroke zastopajo njihovi starši oz. drugi morebitni zakoniti zastopniki. Vendar pa lahko posameznik sklepa določene pravne posle in uresničuje nekatere svoje pravice že pred polnoletnostjo – meja je postavljena pri dopolnjenem 15. letu starosti.

 

Otroci do 15. leta starosti so popolnoma poslovno nesposobne fizične osebe in torej ne morejo sami izražati poslovne volje, zato mora to voljo namesto njih oblikovati in izražati (zakoniti) zastopnik. To pomeni, da za otroke do 15. leta lahko veljavno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na vaši spletni strani lahko podajo zgolj njihovi zakoniti zastopniki.

 

Mladoletniki, starejši od 15 let pa lahko nekatere odločitve sprejemajo sami, namreč s to starostjo otroci pridobijo delno poslovno sposobnost. Objava osebnih podatkov dijaka povezanih s tekmovanjem po mnenju IP ne dosega takšne stopnje »pomembnosti«, da bi bilo pri mladoletnih dijakih, starejših od 15 let, potrebno soglasje staršev. V takšnem primeru bi bila verjetno za veljavno privolitev v navedeno obdelavo osebnih podatkov dovolj delna poslovna sposobnost, ki jo mladoletniki »dosežejo« s 15. letom starosti.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP