Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.03.2019
Naslov: Obdelava OP v okviru prve socialne pomoči
Številka: 0712-1/2019/494
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da ste centri za socialno delo (CSD) obveščeni o grozeči deložaciji. Dolžniku v takšnih primerih na podlagi 90. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) ponudite storitev prve socialne pomoči po uradni dolžnosti, od njega pa je odvisno, ali slednjo sprejme ali ne. V konkretnem primeru je dolžnik lastnik nepremičnine, v kateri živijo še drugi polnoletni člani družine, ki pa z grožnjo deložacije niso seznanjeni. Ne vedo torej, da bodo zelo verjetno v roku nekaj tednov ostali brez bivališča. Zanima vas, ali je iz vidika varstva osebnih podatkov sporno, če CSD v takem primeru z napovedano deložacijo seznani tudi ostale, polnoletne člane družine? Na podlagi 90. člena ZSV CSD začne postopek po uradni dolžnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev po tem zakonu. Po smernicah politike socialnega varstva bi tako lahko zaključili, da je CSD dolžan ponuditi pomoč tudi ostalim osebam, ki jim grozi deložacija.

 

 Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

V konkretnem primeru lahko CSD osebne podatke obdeluje na podlagi četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1, ki določa, da se ne glede na prvi odstavek tega člena lahko v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. CSD je bil seznanjen z grozečo deložacijo, zaradi katere so lahko posamezniki znajdejo v socialni stiski. Na podlagi teh informacij mora CSD tem osebam ponuditi storitev prve socialne pomoči, ki po tem zakonu obsega pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter, seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve.

 

CSD torej za namen izvajanja oziroma seznanitve posameznikov z možnostjo vključitve v storitev prve socialne pomoči lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, z namenom izvajanja svojih zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti.   

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka