Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Možnost uporabe tehničnih sredstev pri nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov
Številka: 0712-3/2018/2764
Vsebina: Policijski postopki, Razno
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje o možnosti uporabe tehničnih sredstev pri nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov (vožnja v rumeno/rdečo luč). Zanima vas, ali  je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno, da občinski redar s službeno napravo (mobilnim telefonom, napravo za zajemanje slik/video posnetkov) izvaja nadzor nad 99. členom Zakona o pravilih v cestnem prometu (ZPrCP)? V praksi bi to pomenilo, da bi občinski redar stal pred semaforjem in bi z napravo za zajemanje slik/video posnetkov snemal promet, ko se prižge rdeča luč. Shranili bi se samo posnetki, na katerih je ugotovljena kršitev, nato bi se izvedel postopek, kot ga izvajajo pri mirujočem prometu, ko kršitelja ni na kraju nesreče.  Kot pojasnjujete občinska redarstva težko izvajajo učinkovit nadzor nad določbo 99. člena ZPrCP (upoštevanje svetlobnih znakov na semaforjih v križiščih) izključno z osebno zaznavo.

 

Kot ste pogasnili, je pripravljavec zakonodaje, v obrazložitvi 15. člena ZPrCp zapisal, da lahko občinski redarji pri nadzoru hitrosti uporabljajo zgolj samodejne merilne naprave. Z drugim odstavkom 15. člena je pripravljavec želel preprečiti uporabo t.i. pištol (ročnih naprav za merjenje hitrost, ki jih uporablja policija), saj so želeli zagotoviti maksimalno stopnjo nevtralnosti in transparentnosti pri ugotavljanju kršiteljev. Iz obrazložitve 15. člena ZPrCP je prav tako razvidno, da je zakonodajalec predvidel možnost uporabe tehničnih sredstev tudi pri nadzoru nad rdečo lučjo, pri katerih pa se mora kršitev slikovno (video) dokumentirati. Ob tem moramo izpostaviti dejstvo, da tehnična sredstva zagotavljajo večjo transparentnost, strokovnost in nevtralnost pri delu občinskih redarjev. Tehnična sredstva zagotavljajo učinkovit nadzor nad delom občinskih redarjev (obravnavani so vsi zaznani prekrški, učinkovito vodenje postopkov…) in učinkovit nadzor nad kršitelji, saj slike ali video posnetek dokazujeta storjen prekršek. V primeru osebne zaznave, se kršitelji najpogosteje izgovarjajo, da niso videli rdeče luči, da se nismo mogli varno ustaviti… S takšnimi argumenti so tudi podkrepljeni ugovori za sodno varstvo. V primeru uporabe tehničnih sredstev, se lahko pokažejo-dokažejo dejstva in s sliko/video posnetkom se podkrepi odločba o prekršku.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) uvodoma pojasnjuje, da 99. člen ZPrCP določa pravila, ki jih morajo upoštevati udeleženci cestnega prometa in sicer kako se morajo ravnati po barvah luči na semaforju. 8. do 10. odstavek omenjenega člena predpisuje sankcije za kršitve določb tega člena, ne določa pa, s katerimi sredstvi smejo ali morajo pristojni organi za nadzor ugotavljati kršitve. IP glede tega pojasnjuje, da gre za vprašanja, ki niso neposredno povezana z varstvom osebnih podatkov, temveč primarno glede uporabe in morebitne certifikacije tehničnih sredstev za nadzor na upoštevanjem svetlobnih znakov. Kolikor nam je znano certifikacijo merilnih naprav na področju meritev alkoholiziranosti in prekoračitev hitrosti izvaja Urad RS Slovenije za meroslovje in glede na to, da gre za relativno podobno področje menimo, da bi morali pridobiti bodisi njihovo mnenje bodisi mnenje drugega pristojnega organa, ki bi lahko presodil, ali so službeni mobilni telefoni ustrezno sredstvo za tovrsten nadzor oziroma če da, pod kakšnimi pogoji.

 

Kot sami pojasnjujete iz obrazložitve15. člena ZPrCp izhaja, da lahko občinski redarji pri nadzoru hitrosti uporabljajo zgolj samodejne merilne naprave. Z drugim odstavkom 15. člena naj bi pripravljavec zakonodaje želel preprečiti uporabo t.i. pištol (ročnih naprav za merjenje hitrost, ki jih uporablja policija), saj so želeli zagotoviti maksimalno stopnjo nevtralnosti in transparentnosti pri ugotavljanju kršiteljev. Glede na navedeno menimo, da podobno velja tudi za nadzor vožnje v rumeno/rdečo luč z uporabo mobilnih aparatov, saj bi ti lahko bili enako podvrženi morebitnim odklonom z vidika nevtralnosti in transparentnosti pri ugotavljanju kršiteljev. Menimo, da je tako v interesu redarstev kot udeležencev cestnega prometa v, da se kršitve zaznavajo transparentno in brez osebne zaznave ter brez možnih očitkov o pristranskosti, zato je naše nezavezujoče mnenje, da bi morali biti tudi pri nadzoru vožnje v rumeno/rdečo luč uporabljane zgolj samodejne merilne naprave (kot se že uporabljajo v številnih državah).

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

                                                                                                informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke