Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Objava zapisnikov sej sveta staršev
Številka: 0712-3/2018/2717
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave zapisnikov sej sveta staršev. Ste članica Sveta staršev na osnovni šoli. Zapisnike Sveta staršev piše zaposlena v osnovni šoli, s čimer imajo na šoli moč, da krojijo vsebino zapisnika sebi v prid. Kljub nasprotovanju objavi zapisnika, sploh osnutka zapisnika, na šoli vztrajajo na objavi. S pričujočim osnutkom zapisnika se nekateri člani Sveta staršev niste strinjali, niti z vsebino, niti z načinom zapisovanja. Prva težava je objava osnutka zapisnika, s katerega vsebino se niste vsi strinjali, druga težava je v tem, da so v zapisniku osebni podatki. Skupaj s povezovanjem imena, priimka starša ter označba razreda, je mogoče priti tudi do identifikacije otroka. Zanima vas mnenje v zvezi z navedenim.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov članov sveta staršev in zaposlenih v javnem zavodu lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, zato je (z upoštevanjem izjem od prostega dostopa) objava tistega dela zapisnikov sej sveta staršev, ki vsebuje zgolj prosto dostopne informacije javnega značaja, dopustna.

 

Če zapisniki sej sveta staršev vsebujejo varovane osebne podatke ali druge podatke, katerih razkritje ni dopustno (izjeme so določene v 5.a in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ), je treba te dele zapisnikov pred objavo prekriti.

 

IP se vsebinsko ni pristojen spuščati v vprašanje načina potrjevanja zapisnika in sprejemanja odločitev o objavi nedokončanega oz. nepotrjenega zapisnika.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja zapisnikov sej sveta staršev, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. člen). Na podlagi ZDIJZ lahko vsak posameznik dostopa do tistih informacij, ki ne pomenijo ene od taksativno naštetih izjem v 5.a členu in prvem odstavku 6. člena ZDIJZ, na podlagi katerih je, če so seveda podane in utemeljene, mogoče zavrniti pravico posameznika do dostopa do informacij javnega značaja. Podatki, ki so povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca po tretjem odstavku 6. člena ZDIJZ ne sodijo med varovane osebne podatke. Vsekakor pa sem ne sodijo varovani osebni podatki otrok.

 

Pred objavo zapisnikov sej sveta staršev na spletu je treba preveriti, ali se v njih nahajajo varovani podatki oz. podatki, ki predstavljajo izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja (npr. osebni podatki).

 

IP dodaja, da posamezniki, ki so člani sveta staršev ne zastopajo svojih osebnih interesov, temveč delujejo v imenu in za račun organa javnega vrtca ali šole in kot posamezniki opravljajo neke vrste javno funkcijo tega organa in tako njihova imena in priimki v tej vlogi niso varovani osebni podatki. Poleg tega pristojnosti članov sveta staršev v skladu s 66. členom ZOFVI (npr. obravnava pritožb staršev, izvolitev predstavnikov staršev v svet zavoda itd.) sodijo v okvir oblastnega delovanja javnega vrtca ali šole. Čeprav se svet staršev v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesov staršev, mu tehnično in finančno podporo za delovanje zagotavlja vrtec oziroma šola, ki sta javna zavod (66. člena ZOFVI). Iz tega izhaja, da je delovanje sveta staršev na sejah javno (upoštevajoč seveda možnosti izključitve javnosti, če je to potrebno). V primeru, ko oseba nastopa v vlogi predstavnika sveta staršev ali ko gre za podatke, povezane s porabo javnih sredstev, ime in priimek osebe v tej vlogi ne moreta biti varovana osebna podatka v smislu ZDIJZ (enako velja za zaposlene v javnem zavodu).

 

Omenimo še, da ZDIJZ zaradi večje transparentnosti zavezancev v zvezi z informacijami javnega značaja v 10. členu določa celo proaktivno objavo teh informacij.

 

IP lahko zakonitost obdelav osebnih podatkov presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka, upoštevajoč vse okoliščine posameznega primera, zato vam konkretnejšega odgovora ne moremo podati. Prav tako ne moremo podati mnenja v zvezi z načinom pisanja zapisnika (kaj se zapisuje, kdo ga zapisuje ipd.), saj bi to preseglo naše pristojnosti.

 

V zvezi z vašim vprašanjem predlagamo še, da si preberete že izdana mnenja IP, ki se nanašajo na objavo zapisnikov sveta staršev (ali sveta javnih zavodov) in veljajo tudi po začetku uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov, npr. mnenje, št. 0712-1/2017/1778 z dne 19. 9. 2017, št. 0712-2/2009/672 z dne 08.07.2009 ali št. 0712-1/2016/2164 z dne 26.10.2016. Navedena mnenja so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/. IP opozarja, da so bila mnenja izdana pred 25. 5. 2018, ko se Splošna uredba o varstvu podatkov še ni pričela uporabljati, zato jih je treba razlagati smiselno in v skladu s predstavljeno veljavno zakonodajo.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:                                                                               

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                           

svetovalka IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka