Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.01.2019
Naslov: Podatek o prijavitelju števila oseb v etažnem stanovanju
Številka: 0712-3/2018/2809
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nam pojasnjujete, da vas etažni lastnik prosi, da mu kot upravnik večstanovanjske stavbe posredujete informacijo o tem, kdo je prijavil, da v njegovem stanovanju živi več oseb od prijavljenih. Zanima vas, ali lahko lastniku ta podatek posredujete.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov (v konkretnem primeru za razkritje podatka o identiteti posameznika, ki je upravnika obvestil o številu oseb v stanovanju, ki se razlikuje od števila oseb, ki jih je prijavil lastnik) je potrebno imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Sporočanje števila uporabnikov podrobneje ureja 29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13), in sicer ta v prvem odstavku določa, da morata lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Šesti odstavek 29. člena nadalje določa, da lahko katerikoli uporabnik, ki prebiva v stavbi, pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje.

 

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb in Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami in dopolnitvami; SZ-1) pa na nobenem mestu ne določata, da bi upravnik imel pravno podlago za posredovanje lastniku posamezne enota podatka o identiteti prijavitelja. V posledici navedenega IP ni znana določba, ki bi omogočala navedeno obdelavo osebnih podatkov s strani upravnika. To pomeni, da bi upravnik lahko posredoval osebne podatke prijavitelja pod pogojem, da obstaja katera izmed preostalih pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe kot na primer privolitev prijavitelja v razkritje njegovega imena lastniku stanovanja (več o privolitvi, veljavni po Splošni uredbi si lahko preberete na spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/). Zaradi same narave prijave soseda z vidika dobrih medsosedskih odnosov, je privolitev posameznika v takšno razkritje najbrž malo verjetna.

 

IP vas, v kolikor imate še kakšna podobna vprašanja glede upravljanja večstanovanjskih stavb in varstva osebnih podatkov, napotuje na Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP