Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Javnost podatkov sodnih izvedencev
Številka: 0712-3/2018/2732
Vsebina: Društva, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem sprašujete, ali lahko na spletni strani društva objavite seznam svojih članov, ki so sodni cenilci in tolmači? Pojasnjujete, da ste v februarju 2018 sodni izvedenci in cenilci za vrednotenje podjetij ustanovili Slovensko društvo sodnih izvedencev in cenilcev za vrednotenje podjetij. V letu 2018 je bil namreč sprejet Zakon o sodnih izvedencih in cenilcih (UL RS 22/2018), ki v tretjem členu obravnava sklicevanje na status sodnega izvedenca ali cenilca. Navedeni člen med drugim pomeni, da bodo izvedenci lahko delovali tudi na trgu, ko bodo za to izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. sodni izvedenec oz. cenilec mora biti član društva, ki deluje na področju sodnega izvedenstva in cenilstva,
 2. je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu in
 3. je v aktih društva opredeljen učinkovit nadzor nad njegovim delom.

 

Za delovanje sodnih izvedencev in cenilcev na trgu trenutno izpolnjujete prvi in tretji pogoj, ne izpolnjujete pa drugega, ker društvo še ne deluje najmanj 2 leti (ustanovitev je bila 14.2.2018). Za ta status boste lahko zaprosili februarja 2020, ko boste ta pogoj izpolnili.

 

V povezavi s pričakovanim delovanjem na trgu pa se obračate na nas s prošnjo za mnenje, glede možnosti objave podatkov vaših članov na spletni strani, ki je trenutno še v izdelavi. Zanima vas ali in pod kakšnimi pogoji lahko objavite naslednje podatke:

 • ime in priimek sodnega izvedenca,
 • domači naslov,
 • trenutna zaposlitev sodnega izvedenca,
 • e-naslov sodnega izvedenca,
 • telefonska številka sodnega izvedenca.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da ni v nasprotju z varstvom osebnih podatkov, če društvo javno objavi podatke svojih članov, ki so javni že po zakonu in je namen v zakonu skladen z namenom objave na spletni strani društva. Tretji odstavek 22. člena ZSICT določa, kateri podatki iz imenika sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev so javni. Iz vaših pojasnil glede delovanja Slovenskega društva sodnih izvedencev in cenilcev društva je razbrati, da je verjetno namen objave določenih podatkov vaši članov lahko skladen z namenom objave javnega imenika po ZSICT.

 

 

IP pojasnjuje, da ko društvo obdeluje podatke svojih članov je IP zavzel stališče, da za namen delovanja društva najpogosteje prideta v poštev naslednji podlagi za obdelavo osebnih podatkov člen 6 (1) b Splošne uredbe (potrebno za izvajanje pogodbe) oziroma člen 6 (1) f Splošne uredbe (izvajanje zakonitega interesa društva). V primerih ko obdelava osebnih podatkov bolj posega v pričakovano zasebnost posameznega člana (npr. z objavo na spletni strani) in obdelava ne sodi v okvir običajne dejavnosti delovanja društva (ki jih določajo ustanovni ali drug akt), potem mora društvo zbirati privolitve svojih članov za tovrstno obdelavo. V primerih, ko pa so podatki javni že na podlagi samega zakona (npr. če so javno objavljeni v javnem registru), potem je njihova uporaba v skladu z namenom objave tudi lahko dopustna (brez zbiranja privolitev).

 

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list št. 22/18; v nadaljevanju ZSICT), ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2019, v tretjem odstavku 22. člena (ki ureja imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev), določa, da je imenik za pravno varnost, delovanje sodišč in drugih državnih organov v sodnih in drugih postopkih ter obveščanje strank javen v delu, ki obsega naslednje podatke:

 • osebno ime,
 • znanstveni ali strokovni naslov,
 • poštni naslov, na katerem je dosegljiv, razen če sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač izjavi, da naj se ta podatek v celoti ali delno izvzame iz javnega dela imenika,
 • kontaktna številka telefona in kontaktni naslov elektronske pošte,
 • podatek o zaposlitvi ali drugem zaposlitvenem statusu, razen če sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač izjavi, da naj se ta podatek v celoti ali delno izvzame iz javnega dela imenika,
 • navedba strokovnega področja, podpodročja oziroma jezikovnega področja, za katero je oseba imenovana,
 • datum imenovanja in
 • podatek o javnem opominu, če je bil ta izrečen kot disciplinski ukrep za obdobje enega leta po pravnomočnosti odločbe, ki je bila podlaga za vpis tega podatka.

 

IP pojasnjuje, da ni v nasprotju z varstvom osebnih podatkov, če društvo javno objavi podatke svojih članov, ki so javni že po zakonu in je namen v zakonu skladen z namenom objave na spletni strani društva. Glede na vaše pojasnilo, je namen delovanja društva omogočanje delovanja sodnih izvedencev na trgu. Iz tretjega odstavka 22. člena ZSICT izhaja, da je imenik javen za namen zagotavljanja pravne varnosti, delovanja sodišč in drugih državnih organov v sodnih in drugih postopkih ter obveščanje strank. Ker je torej javni imenik namenjen tudi obveščanju strank, namen delovanja društva pa je tudi v delovanju sodnih cenilcev na trgu, je po mnenju IP namen objave podatkov članov na spletni strani društva skladen z namenom javne objave podatkov na podlagi ZSICT. Ob tem še opozarjamo, da morate paziti, da na spletni strani ne objavite več ali druge podatke, kot tiste, ki so javni na podlagi zakona (v vašem dopisu navajate domači naslov medtem ko je po zakonu javen poštni naslov, na katerem je dosegljiv, razen če /…/ izjavi, da naj se ta podatek v celoti ali delno izvzame iz javnega dela imenika). Če pride do razhajanj med podatki, ki so javni po zakonu in podatki, ki jih boste objavili na vaši spletni strani, morate zagotoviti drugo ustrezno pravno podlago za objavo – npr. osebno privolitev.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.,

Asistent svetovalca IP

 

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka