Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Skupinski zaposlitveni intervju
Številka: 0712-3/2018/2752
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z izvedbo skupinskega zaposlitvenega intervjuja. Navajate, da bi v kadrovski službi radi izvedli skupinski intervju, na katerega bi hkrati povabili nekaj kandidatov, katere bi v vabilu na intervju vnaprej seznanili, da bo intervju skupinski. Namen slednjega bi bil predvsem predstavitev delodajalca in opazovanje dinamike skupine (npr. kako posamezni kandidati prevzemajo vlogo v skupini itd.). Kandidate, ki bi se na skupinskem intervjuju izkazali, bi nato povabili na osebni intervju v naslednjem krogu. Zanima vas, ali je izvedba skupinskega intervjuja dopustna z vidika obdelave osebnih podatkov v delovnem razmerju. V tem primeru bi se namreč z osebnim podatki kandidatov, in sicer najmanj z imenom, poleg tega pa tudi z morebitnimi preostalimi osebnimi podatki, ki bi jih v skupinskem intervjuju razkril posamezni kandidat, seznanili tudi preostali kandidati.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP izpostavlja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006; v nadaljevanju Ustava RS). Vprašanje dopustnosti oziroma ustreznosti izvedbe skupinskega zaposlitvenega intervjuja pa se nanaša na del širše pravice do zasebnosti, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS. Vaše vprašanje torej presega pristojnosti IP, zaradi česar vam dokončnega odgovora ne moremo podati. Tudi sicer lahko IP v mnenju poda zgolj splošna pojasnila, ne more pa izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe.

 

Ob upoštevanju navedenega IP na splošno pojasnjuje, da Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDR-1) v 46. členu določa, da mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost. V primeru, kot ga opisujete, pa bi lahko šlo za podatke, z razkrivanjem katerih drugim bi delodajalec lahko pretirano posegel v zasebnost posameznega kandidata. Zato IP meni, da bi bilo treba ustreznost izvedbe skupinskega intervjuja za zaposlitev, upoštevajoč vse konkretne okoliščine, presojati od primera do primera.

 

Z vidika varstva osebnih podatkov je pomemben še 48. člen ZDR-1, ki določa, da se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in posreduje tretjim osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga delodajalec za to posebej pooblasti. Osebni podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in prenehati uporabljati. Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za osebne podatke kandidatov. Iz navedenih določb sledi, da delodajalec nima pravne podlage za nepooblaščeno razkrivanje osebnih podatkov kandidatov iz njegovih zbirk. Ali bi šlo pri izvedbi skupinskega intervjuja za razkrivanje osebnih podatkov kandidatov iz delodajalčevih zbirk in ali bi imel delodajalec v konkretnem primeru za to zakonito pravno podlago, pa ste dolžni presoditi sami.

 

Več o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih si lahko preberete v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi: www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov