Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.02.2021
Naslov: Mnenje glede uporabe brezpilotnikov za izdelavo ponudb glede krovskih del
Številka: 07121-1/2021/308
Vsebina: Informiranje posameznika, Moderne tehnologije, Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše sporočilo, ki se nanaša na ureditev brezpilotnikov, in sicer imate, kot ste pojasnili, brezpilotnik s kamero teže 249 gr, opravljeno registracijo operatorja zrakoplova in opravljen tečaj kategorije A1 in A3. Brezpilotnik imate zasebne narave, vas pa zanima, če rabite kakšen dokument, da bi z brezpilotnikom poslikali kak objekt oz. streho, ker se ukvarjate s krovstvom in kleparstvom ter sestavljate ponudbe za strehe. Te morebitne slike bi vam kot navajate lahko prišle v pomoč pri izdelavi ponudb.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) uvodoma pojasnjuje, da uporabo brezpilotnikov ureja nov sklope predpisov na ravni EU, z začetkom leta 2021 je namreč v veljavo stopila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (C/2019/3824).

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 določa pravila in postopke za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU. Poleg omenjene uredbe se za brezpilotne zrakoplove (drone) uporabljata tudi slovenska Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Ur. l. RS št. 195/20) ter Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (C/2019/1821), ki velja za proizvajalce, uvoznike, distributerje in podobne subjekte. V Sloveniji bo prehodno obdobje trajalo eno leto, ko bodo do izteka veljavnosti obstoječih veljala še stara potrdila ali dovoljenja za izvajanje letalske dejavnosti.

Evropska uredba deli brezpilotne zrakoplove na tri kategorije: odprto, posebno in certificirano. Pomembna novost z vidika varovanja osebnih podatkov je, da jih je treba registrirati, če imajo senzorje, ki lahko zajamejo osebne podatke, kot so npr. kamere. Države članice morajo vzpostaviti register brezpilotnih certificiranih zrakoplovov in register operaterjev. Register mora biti digitalen in interoperabilen, pristojni organi držav članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do registra. Evropska uredba prav tako določa pravila glede dovoljenih področjih letenja in oddaljenosti ob objektov ter ljudi.

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe pa  določa, da lahko državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil zaradi varnosti, varovanja, zasebnosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij v skladu z veljavno zakonodajo. Določitev geografskega območja mora temeljiti na zakonu ali odloku samoupravne lokalne skupnosti ali na predpisu, izdanem na njuni podlagi.

Glede vašega vprašanja, ki se nanaša na izdelavo posnetkov streh za izdelavo ponudb za opravljanje krovskih del vas moramo opozoriti, da bi bilo takšno snemanje, četudi na posnetkih ne bi bilo določljivih posameznikov, brez vednosti in vnaprejšnjega dovoljenja lastnika objekta lahko zelo sporno in menimo, da bi morali pridobiti njihovo predhodno informirano soglasje. Snemanje zlasti lastnine posameznikov brez njihove vednosti in soglasja namreč lahko predstavlja poseg v njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ob tem morate upoštevati tudi pravila varnega letenja (slednje sicer ne sodi v našo pristojnost). Nenazadnje lahko neznani brezpilotnik nad stanovanjskim objektom povzroči veliko mero vznemirjenja, kar verjetno ni v interesu nikogar, zato je vnaprejšnja seznanjenost relevantnih oseb tudi s tega vidika potrebna.

Podrobna pravila o uporabi brezpilotnih zrakoplovov so na voljo na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije:

https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html

Predlagamo, da se z vašim vprašanjem obrnete tudi na njih.

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,

namestnik informacijske pooblaščenke