Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.01.2019
Naslov: Posredovanje podatkov s strani upravnika
Številka: 0712-3/2018/2765
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, iz katerega izhaja, da vam upravnik soseske, v kateri je stavba, kjer imate etažno lastnino, in garažna hiša, kjer imate garažni boks, ni posredoval  podatkov o etažnih lastnikih, ki ste jih zahtevali. Dopisu ste priložili elektronsko korespondenco z upravnikom in mnenje IP št. 0712-3/2018/1442 z dne 3. 9. 2018, na podlagi katerega ste na upravnika naslovili prošnjo za posredovanje podatkov. Menite, da bi upravnik moral vedeti, ali sme izročiti te podatke, saj je to del poslovnega znanja, ter da bi morale vse osebe, ki so pri njem zaposlene in imajo  dostop do vaših osebnih podatkov, izkazati svojo pravico z ustrezno pogodbo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 57. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

_____

 

 

Čeprav iz mnenja IP, ki ste ga priložili, izhaja, da ste kot etažni lastnik upravičeni pridobiti pogodbo o opravljanju upravniških storitev in podatke etažnih lastnikov, ki so njen sestavni del, IP ni pristojen ukrepati, če vam upravnik pogodbe in podatkov ne posreduje. Predlagamo vam, da se v zvezi s konkretnim primerom obrnete na Stanovanjsko inšpekcijo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor.

 

Upravnik bi, kot navajate, moral vedeti, ali vam sme izročiti določene osebne podatke. Če pa v posredovanje  osebnih podatkov ni prepričan, je po mnenju IP bolje, da prej pridobi ustrezne informacije in posreduje le tiste podatke, za posredovanje katerih ima pravno podlago. Vsako nezakonito razkritje osebnih podatkov namreč pomeni prekršek in je lahko sankcionirano.

 

Splošna uredba in ZVOP-1 ne določata, da se morajo zaposleni, ki imajo dostop do osebnih podatkov, posameznikom, katerih osebne podatke obdelujejo, izkazati s pogodbo ali drugim dokumentom, na podlagi katerega opravljajo delo (npr. študentska napotnica). Naloga upravljavca osebnih podatkov je, da osebe, ki v okviru opravljanja svojih del in nalog dostopajo do zbirk osebnih podatkov, seznani z varstvom osebnih podatkov. Člen 32(4) Splošne uredbe določa, da upravljavec zagotovi, da katera koli fizična oseba, ki ukrepa pod njegovim vodstvom in ki ima dostop do osebnih podatkov, le-teh ne sme obdelati brez njegovih navodil, razen če to od nje zahteva pravo Unije ali pravo države članice, skladno s četrtim odstavkom 24. člena ZVOP-1 pa so funkcionarji, zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge pri osebah, ki obdelujejo osebne podatke, dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih funkcij, del in nalog, tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve ali opravljanja del in nalog.

 

 

Lepo pozdravljeni,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka