Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.02.2021
Naslov: Snemanje javnih prireditev in objava posnetkov na spletni strani občine
Številka: 07121-1/2021/297
Vsebina: Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 12. 2. 2021 po elektronski pošti prejel vaše vprašanje glede snemanja javnih prireditev za občino, ki želi promocijski video tudi objaviti na svoji spletni strani. 

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi člena 58 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ob tem poudarjamo, da IP izven konkretnih inšpekcijskih postopkov ne more presojati posameznih primerov obdelave osebnih podatkov.

 

Uvodoma vam pojasnjujemo, da se je IP glede podobnega vprašanja že opredelil v več mnenjih, kot je na primer mnenje št. 0712-1/2019/1320 z dne 27. 5. 2019, ki je dostopno na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=599&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F1320.

 

Glede vašega vprašanja pa vam v nadaljevanju pojasnjujemo še sledeče.

 

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (člen 4(1) Splošne uredbe).

 

Obdelava osebnih podatkov je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (člen 4(2) Splošne uredbe).

 

Upravljavec osebnih podatkov mora imeti za zakonito obdelavo osebnih podatkov ustrezno pravno podlago.

 

 

Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, ki predpisuje, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Točka (f) se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Pri tem je potrebno upoštevati enega temeljnih načel varstva osebnih podatkov – načelo namembnosti oziroma omejitve namena, kot je opredeljeno v točki (b) člena 5(1) Splošne uredbe. Osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene, se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) Splošne uredbe ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni.

 

Upravljavec osebnih podatkov mora osebne podatke obdelovati sorazmerno glede na namen zbiranja v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov, ki v točki (c) člena 5(1) Splošne uredbe določa, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

 

***

 

IP tako pojasnjuje, da v primeru, če gre za javno prireditev, ni treba pridobiti posebnih osebnih privolitev udeležencev za snemanje, če se udeležence na ustrezen način predhodno seznani, da se javna prireditev snema

 

V skladu z 2. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11) gre za javno prireditev, če gre za organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

 

Vsak posameznik, ki se udeleži javne prireditve, se mora zavedati, da na takšni prireditvi obstaja večja verjetnost, da bo posnet. Upravljavec osebnih podatkov oziroma organizator javne prireditve pa je dolžan pri obravnavani obdelavi osebnih podatkov upoštevati člen 13 Splošne uredbe, ki določa katere informacije je potrebno zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika. 

 

Pri tem opozarjamo, da za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov nastalih s posnetkom, kot je objava posnetka na spletni strani občine za namen promocije, ki omogoča prepoznavo posameznika na način, da je posameznik določen ali določljiv, potrebujete zakonito pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov (člen 6 Splošne uredbe), v vašem primeru privolitev posameznika (točka (a) člen 6(1) Splošne uredbe). Privolitve posameznika pa ni potrebno pridobiti kadar posameznika na posnetku ne bi bilo mogoče prepoznati (posameznika se posname od daleč, v slabi ločljivosti ipd.).

 

Za mladoletne otroke bi veljavno privolitev podali njihovi zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki).

 

Za več informacij o veljavni privolitvi vas napotujemo na spletno stran IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Pripravila:

Alenka Antloga, univ. dipl. pravnica

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. pravnica

informacijska pooblaščenka