Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.02.2021
Naslov: Zbiranje OP za namen izobraževanja
Številka: 07121-1/2021/292
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da so vaši zaposleni v okviru projekta MUNERA 3 vključeni v izobraževanje, ki ga sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in RS (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). V okviru izvajanja programa vam je organizator poslal v izpolnitev izjavo, na podlagi katere potrjujete status zaposlene osebe. V izjavi sta navedena ime in priimek, datum rojstva, navesti pa morate za vsakega vključenega udeleženca tudi kraj rojstva in državo rojstva, ki pa jih ne zbirate in ga nimate v kadrovskih evidencah, a organizator pravi, da so ti podatki obvezni za izpolnitev. Zanima vas, ali je tovrstno navajanje podatkov res nujno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora biti podana pravna podlaga in v konkretnem primeru bi lahko bila pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov udeležencev izobraževanja podana v točki (b) člena 6 (1) Splošne uredbe, če je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega  se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Organizator izobraževanja lahko obdeluje tiste osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo izobraževanja (in morebitno dokazovanje namenske porabe denarja), kar pomeni, da se lahko na tej pravni podlagi obdelujejo le tisti osebni podatki, ki jih upravljavec potrebuje za dosego namena svojega delovanja in le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno. Na podlagi člena 5 (1) (c) morajo biti namreč osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (»najmanjši obseg podatkov« oz. načelo sorazmernosti).

 

Ker nam niso znane podrobnosti projekta izobraževanja, IP ne more podati končnega odgovora na vprašanje glede obstoja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov o kraju in državi rojstva posameznikov. Navedena podatka bi se lahko npr. obdelovala v primeru, če bi bilo izobraževanje namenjeno le za tiste, ki so rojeni v določenih državah (v Sloveniji, državah članicah EU…).

Glede na navedeno vam predlagamo, da organizatorja pozovete za pojasnilo o tem, zakaj so podatki o kraju in državi rojstva obvezni podatki za izpolnitev prijave oz. zakaj te podatke potrebuje in na kakšni pravni podlagi jih obdeluje.  

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka