Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2021
Naslov: Pridobivanje OP iz CRP
Številka: 07120-1/2021/16
Vsebina: Občine, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali lahko občina pridobi podatke iz Centralnega registra prebivalcev (CRP) o polnoletnih občanih, za namen odločanja na posebej za to pripravljenem glasovalnem listu.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora zakonitosti obdelave osebnih podatkov ne more presojati.

 

Ker iz vašega zaprosila nismo mogli razbrati konkretnega namena obdelave osebnih podatkov, vam posredujemo splošen odgovor glede možnih pravnih podlag za pridobivanje podatkov iz CRP.

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je potrebno imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6 Splošne uredbe in za javni sektor (kamor sodijo občine) je to v skladu s še veljavnim prvim odstavkom 9. člena ZVOP-1 načeloma zakon. 

Področni zakon v smislu prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 je v konkretnem primeru Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZLS).  Skladno z določbami 21.a člena ZLS občina za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti lahko pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Občina lahko pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: EMŠO, osebno ime, naslov prebivališča, rojstne podatke, podatke o nepremičninah in osebnih vozilih in druge podatke v skladu z zakonom. Občina pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo, na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, pa lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZCRP) pa lahko upravljavec CRP posreduje podatke iz CRP za vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov in uradnih evidenc državnim organom in drugim uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog.

Občina lahko torej na podlagi navedenih določb lahko pridobiva osebne podatke posameznikov, če te podatke potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. V primeru lokalnih volitev (iz vašega vprašanja sicer izrecno ne izhaja, da bi osebne podatke potrebovali za ta namen) pa obdelavo osebnih podatkov dodatno urejata še Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13,) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US).

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka