Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2021
Naslov: Izpis vpogledov v zdravstveno dokumentacijo
Številka: 07121-1/2021/285
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 24. 1. 2021 prejel vaš elektronski dopis, v katerem nas seznanjate z vašim sumom glede neutemeljenega in neupravičenega vpogleda v vaše medicinske podatke (t.i. zdravstveni karton). Informacijskega pooblaščenca prosite za izpis vseh vpogledov v vašo zdravstveno dokumentacijo.

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašo zahtevo.

                                                          

Po skrbnem pregledu vaše vloge, vam Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) glede vaših sumov o neutemeljenem in neupravičenem vpogledu v vaše zdravstvene podatke pojasnjuje, da imate po 41. členu Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZpacP) pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Pacient ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti. Verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora pravico do seznanitve pacientu omogočiti takoj ali najpozneje pet delovnih dni po prejemu zahteve. Pacient lahko pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti vloži zahtevo največ dvakrat mesečno.

 

Pacient ima skladno s petim odstavkom 41. člena ZPacP tudi pravico zahtevati:

- da se dodajo njegove pripombe k zapisom v zdravstveni dokumentaciji,

- osnovna ustna pojasnila o vsebini zdravstvene dokumentacije, razen kadar pacient prejme izčrpna pojasnila na podlagi 20. člena tega zakona, ki določa obveščenost pacienta in pojasnilno dolžnost,

- izčrpna ustna pojasnila o vsebini zdravstvene dokumentacije, če glede posameznih delov dokumentacije ni prejel pojasnil na podlagi 20. člena tega zakona.

 

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mu mora omogočiti uresničitev pravice iz prve in druge alineje v zgoraj navedenem roku (takoj ali najpozneje pet delovnih dni po prejemu zahteve), uresničitev pravice iz tretje alineje pa v 15 dneh od prejema zahteve.

 

Pravico seznanitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ureja tudi člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da lahko vsakdo zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (v vašem konkretnem primeru do vpogleda dostopov do vaše zdravstvene dokumentacije) in posameznik lahko svojo zahtevo vloži praviloma pisno, pri upravljavcu, za katerega meni, da obdeluje vaše osebne podatke (v vašem primeru konkretni zdravstveni dom). V tem primeru je rok za odločitev upravljavca (v konkretnem primeru zdravstvenega doma) na zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki en mesec od prejema zahteve. Upravljavec o vaši zahtevi odloči s pisnim obvestilom. Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v enomesečnem oziroma v izjemoma podaljšanem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP

                                                   

IP glede vašega suma o neutemeljenem in neupravičenem vpogledu v vašo zdravstveno dokumentacijo pojasnjuje, da izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko zdravstvene in druge osebne podatke pridobivajo od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, če je to potrebno za izvedbo zdravstvene oskrbe konkretnega pacienta v obravnavi (šesti odstavek 44. člena ZPacP). Pacientov izbrani osebni zdravnik bi tako lahko posredoval zdravstvene podatke drugim le, če bi pacient v to privolil (četrti odstavek 44. člena ZPacP in (a) točka drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov), razen v primerih izjem po 6. odstavku 44. člena ZPacP, kadar privolitev ni potrebna:

  • če za namene epidemioloških in drugih raziskav, izobraževanja, medicinskih objav ali druge namene pacientova istovetnost ni ugotovljiva,
  • če za namene spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientova istovetnost ni ugotovljiva,
  • kadar prijavo zdravstvenega stanja zahteva zakon,
  • kadar se zaradi potreb zdravljenja podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti,
  • kadar to določa drug zakon.

 

 

Predlagamo vam, da najprej pri vašem izvajalcu zdravstvene dejavnosti vložite zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po 41. členu ZPacP (v vašem konkretnem primeru na zdravstveni dom, kjer lahko zahtevate pojasnila glede vpogledov v vašo zdravstveno dokumentacijo). Če vam izvajalec zdravstvene dejavnosti na vašo zahtevo v roku ne bo odgovoril ali pa vaši zahtevi ne bo ugodil, lahko na naslov IP pošljete pritožbo.

 

Če bo s pojasnilom in seznanitvijo z vašo zdravstveno dokumentacijo, vaš sum o neutemeljenosti in neupravičenosti vpogledov tudi opravičen in konkretiziran, lahko pri  Informacijskem pooblaščencu vložite prijavo, ki pa mora biti obrazložena oziroma konkretizirana vsaj z navedbami, kje, kdaj in kaj se je zgodilo, ter od kod ste prejeli informacijo o kršitvi z vsemi morebitnimi dokazili.

 

 

Več o pravicah pacientov si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/pravice-pacientov/.

 

Več o tem, kako lahko dostopate do svoje zdravstvene dokumentacije, pa si lahko preberete na povezavi https://tiodlocas.si/top-nasveti/kako-dostopate-do-svoje-zdravstvene-dokumentacije/.

 

Smernice za izvajalce zdravstvenih storitev so dostopne na strani: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka