Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Dostop in uporaba OP pacientov s strani projektne skupine ZZZS
Številka: 0712-3/2018/2706
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 10. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da projektna skupina, ki jo ustanovi ZZZS za namen spremljanja in nadziranja aktivnosti
ter pripravo nacionalne stroškovne analize za dejavnosti, ki jih izvajajo bolnišnice, pridobiva osebne podatke na ravni posameznih pacientov. Ker  je  ugotovljeno,  da so storitve plačane nesorazmerno, nekatere premalo, nekatere sorazmerno preveč, je eden ključnih temeljev za ustrezno vrednotenje storitev nacionalna stroškovna analiza. Doslej  je  ZZZS  za  potrebe tovrstne analize obdeloval le podatke na nivoju stroškovnih mest in dejavnosti, sedaj pa potrebuje tudi podatke na nivoju pacienta. Z nekaterimi podatki ZZZS že razpolaga, nekatere pa bi še moral pridobiti od bolnišnic in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in jih med seboj upariti (konkretno gre za zelo različne podatke in različne situacije). Za ta namen bi ZZZS ustanovil tudi delovno skupino, ki  bi  pripravila  nacionalno  stroškovno  analizo  in  bi  bila sestavljena tudi iz članov oziroma strokovnjakov različnih institucij.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Interna skupina ZZZS lahko za potrebe nacionalne stroškovne analize na področju bolnišnične dejavnosti:

- uporabi osebne podatke pacientov, ki jih za ta namen že zakonito ima ter

- pridobi osebne podatke pacientov, ki jih še nima, če ima za njihovo pridobitev pravno podlago v področnih predpisih.

 

Z zunanjimi člani je treba skleniti tudi pogodbo o obdelavi podatkov po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Ker gre v konkretnem primeru za notranjo analizo (statistično raziskovanje) podatkov, ki jih upravljavec že zakonito ima ali jih lahko na podlagi področnih predpisov še lahko zakonito pridobi, je podlaga za to obdelavo osebnih podatkov lahko v (j) točki drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov – pod pogojem, da obstaja ustrezen zakon, ki določa pravno podlago za pridobivanje podatkov, ki jih navajate (tega v svojem vprašanju ne navajate).

 

Če torej imate pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov in njihovo obdelavo za namene, v katere bi lahko sodila tudi opisana nacionalna stroškovna analiza, potem je takšna obdelava dopustna. Pri ugotavljanju obstoja te pravne podlage pa so vam vsekakor lahko v pomoč tudi naslednji argumenti, ki pa niso samostojne pravne podlage za predmetno obdelavo osebnih podatkov:

  • da gre za s prvotnim namenom združljivo obdelavo osebnih podatkov, kot to določa uvodni recital št. 50 Splošne uredbe o varstvu podatkov in točka (b) prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
  • dejstvo, da je taka analiza v javnem interesu, saj gre za upravljanje storitev zdravstvenega  varstva,  predvsem  za  zagotavljanje kakovosti in stroškovne učinkovitosti  postopkov,  ki  se  uporabljajo  za  reševanje zahtevkov  za  dajatve  in  storitve  v  sistemu  zdravstvenega  varstva  - uvodni recital št. 52 Splošne uredbe o varstvu podatkov;
  • uvodni recital št. 53 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo v namene, povezane z zdravjem, kadar je to potrebno za doseganje teh  namenov v korist posameznikov in družbe kot celote, zlasti v okviru upravljanja storitev in sistemov zdravstvenega  ali socialnega varstva, vključno z obdelavo takšnih podatkov  s  strani uprave  in osrednjih nacionalnih zdravstvenih organov zaradi nadzora kakovosti, upravljanja informacij ter splošnega nacionalnega in lokalnega nadzora sistema zdravstvenega ali socialnega varstva;
  • uvodni recital št. 54 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da  je obdelava  posebnih vrst osebnih podatkov lahko potrebna iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kot javno zdravje se štejejo tudi viri,  namenjeni  zdravstvenemu  varstvu  ter  tudi izdatki in financiranje zdravstvenega  varstva. 

 

Ker so za izvedbo konkretne analize potrebni tudi zunanji strokovnjaki, ki sami po sebi nimajo na voljo ustrezne podlage za obdelavo osebnih podatkov, bi bilo treba s temi ali z njihovimi institucijami, od koder prihajajo, skleniti tudi ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Te osebe oziroma institucije bi namreč v imenu oziroma za ZZZS obdelovale osebne podatke, katerih upravljavec je ZZZS.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka