Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.11.2020
Naslov: Seznanitev s podatki otroka
Številka: 07121-1/2020/2059
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Navajate, da ste v postopku razveze zakonske zveze in da vam mama vašega otroka onemogoča podatke o otroku, tudi preko zdravstvenega doma in vrtca. V vrtcu vam je zaradi prepovedi približevanja dovoljeno le enkrat mesečno poklicati vzgojiteljico za podatke o otrokovem razvoju. Zdi se vam, da je to diskriminatorno in nekoristno za otroka. Zanima vas, kakšno je mnenje IP.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. 

 

IP je v preteklosti na temo izvajanja starševske skrbi (oz. t.i. »roditeljske pravice« skladno s prej veljavno zakonodajo o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) že izdal nekaj mnenj, npr.:

- Osebni podatki mladoletne osebe, št. 0712-3/2018/2521 z dne 9.12.2018,

- Izvrševanje roditeljske pravice, št. 0712-1/2015/75 z dne 12.1.2015,

- Pridobitev zdravstvene dokumentacije, št. 0712-1/2014/2806 z dne 1.9.2014,

- Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo mladoletnega otroka, št. 0712-1/2019/1241 z dne 21.5.2019.

 

Glede varstva in vzgoje mladoletnega otroka se uporabljajo določila Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C, v nadaljevanju DZ). 6. člen DZ določa, da je starševska skrb celota obveznosti in pravic staršev, da v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarijo razmere, v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj. Starševska skrb pripada skupaj obema staršema. 136. člen nadalje določa, da so starševska skrb obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja. Pristojni organ lahko omeji ali odvzame starševsko skrb enemu ali obema od staršev pod pogoji, ki jih določa ta zakonik. Kot smo navedli v zgoraj citiranima mnenjema št. 0712-3/2018/2521 in št. 0712-1/25015/75, predstavlja pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka izvrševanje starševske skrbi, ki je neodvisna od skrbništva, torej imata oba starša, če jima ni bila odvzeta starševska skrb, pravico do podatkov o poteku šolanja mladoletnega otroka. Kot smo nadalje izpostavili, je za učinkovito uresničevanje starševske skrbi ključnega pomena, da imajo starši možnost seznaniti se s potrebnimi informacijami, na podlagi katerih se lahko odločajo o tistih vprašanjih, ki so bistvenega pomena za otroka, saj lahko le na ta način skrbijo za največje koristi otroka. V primeru, da je bila enemu od staršev vzeta starševska skrb, ta ne more zahtevati seznanitve z osebnimi podatki otroka.

 

Glede pridobitve zdravstvene dokumentacije je treba upoštevati tudi določila Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, v nadaljevanju ZPacP). Izvajalec zdravstvenih storitev je vsakemu izmed staršev dolžan omogočiti seznanitev z zdravstveno dokumentacijo njegovega otroka, razen če:

 

• starši ne uspejo izkazati svoje identitete ali

• starši ne uspejo izkazati sorodstvenega razmerja ali razmerja posvojitve ali

• je bila staršem odvzeta roditeljska pravica ali

• je otrok podal veljavno prepoved razkrivanja tiste zdravstvene dokumentacije, ki je nastala v zvezi z zdravstveno oskrbo, v katero je v skladu s pogoji iz ZPacP samostojno (veljavno) privolil ali

• izvajalec zdravstvenih storitev s sklicevanjem na Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah utemeljeno izkaže resno nevarnost, da bo zaradi seznanitve s posameznimi deli zdravstvene dokumentacije s strani staršev, otrok izpostavljen kakršnim koli oblikam telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, tudi spolne zlorabe s strani staršev, oziroma da bi bila takšna seznanitev v nasprotju z otrokovo največjo koristjo.

 

Več o tem, npr. o načinu uveljavljanja pravice skladno z ZPacP si lahko preberete v zgoraj citiranem mnenju št. 0712-1/2014/2806.

 

Glede vseh ostalih vprašanj glede varstva in vzgoje otrok, IP ni pristojen podati svojega neobvezujočega mnenja. Varstvo in vzgojo otrok starša namreč izvajata v skladu z določili DZ po medsebojnem dogovoru oz. skladno z odločitvijo sodišča.

 

Upamo, da smo vam s podanimi napotili uspeli pomagati.

 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo