Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.01.2019
Naslov: Podlaga za obveščanje zdravnikov in posameznikov
Številka: 0712-3/2018/2777
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem postavljate dve vprašanji.

  1. Navajate, da se zgodi, da posameznega zdravila ni na zalogi in ga lekarna naroči. Ko to naročeno zdravilo prispe v lekarno, le ta obvesti zdravnike, da so prejeli xy zdravilo. Zanima vas, ali je sporno, da o tem dejstvu (torej, da so prejeli xy zdravilo) obvestijo vse zdravnike, ki jih imajo na listi elektronskih naslovov ali je za to dejanje potrebno soglasje zdravnikov. Vaše mnenje je, da soglasje ni potrebno, saj ne gre za oglaševanje oz. trženje, temveč zgolj za obvestilo oz. informacijo, da je xy zdravilo prispelo v lekarno, kar pomeni, da ga zdravniki lahko spet predpisujejo pacientom.
  2. Včasih se zgodi, da ko pride pacient po določeno zdravilo, tega ni na zalogi. V tem primeru ga lekarna naroči in ko to zdravilo prispe v lekarno, farmacevt pokliče pacienta po telefonu in ga zgolj obvesti, da lahko pride po zdravilo. Pri klicu farmacevt ne pove, za katero zdravilo gre. Zanima vas, ali je v tem primeru potrebno posebno soglasje pacienta. Vaše mnenje je, da soglasje ni potrebno, saj farmacevt po telefonu ne sporoči nobenih osebnih podatkov, zgolj informacijo, da lahko pride v lekarno po zdravilo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP v zvezi s tem poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora in upravnih postopkov konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma poudarja, da tudi po Splošni uredbi pravna podlaga ni nujno privolitev, ampak lahko (odvisno od namena) pravno podlago, če so za to izpolnjeni pogoji, predstavlja tudi katera od drugih točk npr. točka b) (pogodba), c) (zakon) ali e) (opravljanje nalog v javnem interesu) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je na podlagi navedene določbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

IP vam v zvezi z vašim prvim vprašanjem pojasnjuje, da iz vašega dopisa ni jasno, ali gre za seznam zdravnikov - zasebnikov (ali zdravnikov, zaposlenih v zasebnem sektorju), ali za seznam zdravnikov - javnih uslužbencev. Prav tako ni jasno, na kakšni podlagi ste zbrali kontaktne podatke in vodite listo elektronskih naslovov zdravnikov. Glede slednjega, vam IP najprej pojasnjuje, da »obdelava« (osebnih podatkov) pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (drugi odstavek 4. člena Splošne uredbe, podobno tretji odstavek 6. člena ZVOP-1). Če je (bila) ta obdelava, tj. zbiranje elektronskih naslovov zdravnikov in vodenje te zbirke, zakonita (ima eno od naštetih pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe) in je obveščanje zdravnikov o prejemu zdravila skladna s tem namenom, potem je lahko prav ta podlaga enaka za samo uporabo teh naslovov, torej za obveščanje zdravnikov.

 

Ker je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja kot javna služba, je v tem oziru uvrščena v javni sektor. Pri iskanju prave pravne podlage za posamezno obdelavo osebnih podatkov, naj vam bo v pomoč ikonografika možnih pravnih podlag, ki jo najdete na povezavi www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/pravne_podlage_javni_sektor.pdf V poštev bi lahko morda prišli točki c) ali e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe.

 

V zvezi z drugim vprašanjem pa iz informacij, s katerimi razpolagamo izhaja, da podlaga za takšno obdelavo prav tako ni nujno privolitev, ampak bi morda pravna podlaga za obdelavo, ki jo opisujete, lahko izhajala iz pogodbe (točka b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe). V nadaljevanju vam posredujemo nekaj informacij v zvezi s to pravno podlago.

 

Določba b) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe dopušča zakonito obdelavo tudi v primeru potrebnosti za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

 

Razlaga, kdaj je »obdelava potrebna za izvajanje pogodbe«, mora biti stroga ter zožujoča, upoštevaje načelo sorazmernosti iz člena 5 Splošne uredbe. Določba b) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe namreč ne pokriva primerov, v katerih obdelava ni resnično potrebna za običajno izvedbo pogodbe. Pri tem zgolj dejstvo, da so nekateri podatki predmet določene pogodbe, še ne pomeni, da je obdelava avtomatično potrebna za njeno izvrševanje. Obenem pa to tudi ne pomeni, da je obdelava osebnih podatkov, ki niso potrebni za izvedbo pogodbe, na splošno nedopustna, vendar mora za to obstajati druga pravna podlaga iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe.

 

Za presojo, ali je pravna podlaga po b) točki prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe primerna za obdelavo osebnih podatkov, je treba najprej ugotoviti vsebino pogodbe, predvsem predmet in kavzo, nato pa v zvezi s tem oceniti, kateri podatki so potrebni za izvedbo takšne pogodbe. Obdelava podatkov in namen izvajanja pogodbe morata biti neposredno in objektivno povezana.

 

Izredno pomemben element (zakonite) obdelave osebnih podatkov je tudi predhodna informiranost posameznika o obdelavi njegovih podatkov po pogojih in s sestavinami iz členov 13 in 14 Splošne uredbe in to pred sklenitvijo pogodbe, saj se lahko le na podlagi ustreznih informacij o tem, komu zaupa katere podatke in za kakšen namen, posameznik svobodno odloči ali bo sklenil pogodbo s ponudnikom določene storitve ali ne. Ta dva člena določata obveznost upravljavca, da posamezniku zagotovi točno določene informacije povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov. V 13. členu so določene informacije, ki jih mora upravljavec zagotoviti, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo, v 14. členu pa so določene informacije, ki jih mora upravljavec podati, kadar osebni podatki niso pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo.

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka