Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.01.2019
Naslov: Zahtevek operaterja za davčno številko fizične osebe
Številka: 0712-3/2018/2638
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem se na nas obračate z vprašanjem o tem ali lahko operater od vas za identifikacijo iz zagotavljanje varnosti zahteva davčno številko.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene v 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba), ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 2. Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranke je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 3. Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 4. Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
 5. Obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 6. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašaj osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki otrok.

 

 

 

Operater lahko v skladu s prvim odstavkom 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1-NPB4) od svojih naročnikov zahteva naslednje podatke:

 • osebno ime  oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko
 • naslov naročnika
 • naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika
 • na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovne naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov
 • davčno številko za fizično osebo in matično številko za pravno osebo
 • na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

 

Navedene podatke lahko operater skladno z 2. odstavkom 148. člena ZEKom-1 obdeluje za sledeče namene:

 • sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe,
 • zaračunavanje storitev,
 • pripravo in izvajanje imenikov po tem zakonu,
 • na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite namene.

 

V kolikor je kontakt z operaterjem v povezavi z enim izmed zgoraj naštetih namenov, ima operater zakonsko podlago za to, da v ta namen obdeluje naročnikove osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov in davčna številka. V kolikor pa kontakt z operaterjem ni povezan z zgoraj naštetimi nameni, mora operater za zakonito obdelavo teh podatkov zagotoviti eno izmed drugih pravnih podlag iz člena 6(1) Uredbe. Vsekakor pa mora upravljavec ob tem upoštevati splošna načela glede obdelave osebnih podatkov, med drugimi tudi načelo najmanjšega obsega podatkov (točka (c) člena 5(1) uredbe).

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik