Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.12.2020
Naslov: Posredovanje mnenj za namene predkazenskih postopkov
Številka: 07120-1/2020/639
Vsebina: Policijski postopki, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za dodatno pojasnilo mnenja št. 07120-1/2020/618 z dne 27. 11. 2020. Opozarjate, da se z izpolnitvijo poškodbenih listov in drugih obrazcev za namene izvajanja predkazenskega postopka ustvarjajo nova mnenja, informacije ali ocene, to so osebni podatki oziroma nova zbirka osebnih podatkov, za kar pa pravne podlage ne vidite. Navajate, da se določila zakona o kazenskem postopku, zakona o nalogah in pooblastilih policije, zakona o prekrških in druga relevantna zakonodaja na področju posredovanja podatkov in dokumentacije izrecno nanaša le na dokumentacijo, s katero upravljalec razpolaga in jo hrani, ne pa tudi na dokumentacijo, ki bi jo morebiti na podlagi zahteve policije/tožilstva bil upravljalec dolžan na novo ustvariti. Pojasnjujete, da gre pri izpolnjevanju t. i. poškodbenih listov za novo strokovno mnenje, ki ni zgolj povzeto ali sestavljeno iz obstoječe zdravstvene dokumentacije, temveč je za to potreben strokovno-intelektualen prispevek ustrezno usposobljenega strokovnjaka. Poudarjate, da npr. specialist travmatolog ni usposobljen ter se ne more pravno in strokovno relevantno izrekati glede vseh rubrik t. i. poškodbenega lista (npr. ocena delazmožnosti, ocena skaženosti ali okrnjenosti). Da bi te rubrike lahko bile pravilno in korektno izpolnjene, bi bilo po vašem mnenju najbolj prav, da se na vprašanja odgovori s strani izvedencev ustrezne stroke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je že pojasnil, da je pravna podlaga za posredovanje zdravstvenih podatkov pacientov s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti policiji in državnemu tožilstvu podana v Zakonu o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju ZNPPol) ter Zakonu o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Po mnenju IP pa se relevantne določbe teh predpisov ne nanašajo izključno na podatke in dokumentacijo, s katero upravljalec razpolaga in jo hrani, kot to navajate v zaprosilu. Policija in državno tožilstvo imata namreč v okviru izvajanja svojih delovnih nalog relativno široka pooblastila. Med drugim lahko policija zbira podatke neposredno od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, in od drugih, ki o tem kaj vedo, ali iz zbirk osebnih podatkov, uradnih evidenc, javnih knjig ali drugih zbirk podatkov (drugi odstavek 112. člena ZNPPol) ter zahteva potrebna obvestila od oseb (drugi odstavek 148. člena ZKP). To pomeni, da lahko osebne podatke v obliki splošnih mnenj ali ocen policija zbira tudi od izvajalcev zdravstvene dejavnosti, te (novi) podatki pa niso sami po sebi že izenačeni z izvedenskim mnenjem. Podobno velja za državne tožilce, ki lahko zahtevajo potrebne podatke od državnih organov, podjetij in drugih pravnih oseb (tretji odstavek 161. člena ZKP), kar ni nujno omejeno na obstoječo dokumentacijo.

 

IP ni zavzel stališča, kot je to razbrati iz vašega zaprosila, »da je pravna podlaga za izdelavo strokovnih/izvedenskih mnenj ustrezna (konkretno 148. in 161. člen ZKP)« in ne meni, da ste kot izvajalec zdravstvene dejavnosti tudi na zahtevo drugih vlagateljev, ki imajo podobna zakonska pooblastila (npr. odvetniki, zavarovalnice ali zasebni detektivi) dolžni brezplačno izdelovati strokovna mnenja za potrebe njihovega dela. IP ponovno poudarja, da lahko policija in državno tožilstvo v okviru zgoraj navedene zakonodaje pridobivata tiste osebne podatke, ki jih potrebujeta za opravljanje svojih delovnih nalog. V okviru mnenja pa IP ne more presojati, katere konkretne osebne podatke in v kakšni obliki lahko posamezni organi obdelujejo v konkretnih postopkih. IP tako ni pristojen presojati, katere informacije, podatke, mnenja, ocene ipd. so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni posredovati oziroma pripraviti za policijo ali državno tožilstvo, temveč lahko poda pojasnila le glede tega, kaj določajo veljavni predpisi z vidika pravnih podlag za posredovanje osebnih podatkov. Zato IP tudi ne more ocenjevati ustreznosti konkretnih obrazcev policije in državnega tožilstva (npr. obvestila o telesni poškodbi, poškodbenega list ipd.), ki so priloženi zahtevi za posredovanje osebnih podatkov, niti ne more in ne sme dajati navodil v zvezi z vprašanjem, ali so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni odgovarjati na konkretne obrazce ali vprašalnike, ki jim jih policija ali državno tožilstvo posreduje.

 

Če menite, da so glede na zgoraj obrazloženo konkretni obrazci neustrezni ter da za posredovanje zahtevanih osebnih podatkov pacientov ne obstaja pravna podlaga, vam IP predlaga, da se obrnete neposredno na policijo in/ali državno tožilstvo in pridobite dodatna pojasnila o pravni podlagi za tovrstne zahteve ter nato po potrebi obrazce, na katerih se posredujejo osebni podatki, medsebojno uskladite.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov