Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Lista prisotnosti in kontakt
Številka: 0712-3/2018/2744
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste raziskovalka na fakulteti in delate na projektu, kjer tesno sodelujete z lokalnimi skupnostmi. Organizirali (bo)ste prvo lokalno posvetovalno skupino, del katere bodo predstavniki dveh občin (župani, lovci, kmetijci, šole in ostali zainteresirani).

Vaša lista kontaktov je nastala na podlagi:

- vpisovanja kontaktov udeležencev na vašo (fizično) listo na projektnih družabnih dogodkih;

- sestankov s predstavniki lokalne skupnosti, kjer so vam predlagali koga kontaktirati;

- in kontaktov zbranih z javno dostopnih spletni strani.

Na srečanju z lokalnimi prebivalci, bi želeli, da se vpišejo v listo prisotnosti, kjer pustijo svoj naslov, da jim lahko posredujete rezultate srečanja in jih nadalje obveščate o projektu. Računate, da bo s tega srečanja nastala neformalna lokalna posvetovalna skupina. Zanima vas, ali lahko pripravite listo prisotnosti, kamor se vpišejo, posebej pa pripravite tiskane splošne pogoje, ki jih pripnete za listo prisotnosti ali še kam v prostor. Zanima vas, ali morate že na listo prisotnosti dati prostor za kljukico, s katero označijo, če se strinjajo s splošnimi pogoji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP v zvezi s tem poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati, zato ustreznosti posameznih privolitev in skladnosti s predpisi ne komentira.

 

IP uvodoma poudarja, da tudi po Splošni uredbi pravna podlaga ni nujno zgolj privolitev, ampak lahko (odvisno od namena) pravno podlago, če so za to izpolnjeni pogoji predstavlja tudi katera od drugih točk (npr. točka e – opravljanje nalog v javnem interesu) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe. Zakonitost obdelave in možne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov namreč Splošna uredba ureja v 6. členu.

 

IP vam svetuje, da za presojo, ali opisan način pridobivanja privolitve in osebnih podatkov izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz členov 6 in 7 ter uvodnih določb 32, 33, 42, 43 ter 171 Splošne uredbe, preverite predvsem:

  • Ali podatke obdelujete na podlagi osebne privolitve ali gre morda za zakonsko podlago v zvezi z opravljanjem nalog v javnem interesu (točka e člena 6(1) Splošne uredbe)?
  • Če gre za obdelavo na podlagi privolitve, pa preverite, ali je privolitev pridobljena prostovoljno?
  • Ali imate dokaz o tem, kdaj in v kaj je bila podana privolitev?
  • Ali je privolitev informirana – ali je bil posameznik ustrezno seznanjen komu zaupa osebne podatke, katere osebne podatke in za katere (vse) namene?
  • Ali je privolitev aktivno podana (npr. s podpisom ali s klikom na gumb/povezavo ali na drug ustrezen način)?
  • Ali je bil posameznik ustrezno obveščen o svojih pravicah glede osebnih podatkov?

 

Posebej vam priporočamo, da si v zvezi s tem podrobneje preberete https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Na povezavi so natačneje pojasnjeni odgovori na vprašanja, ki vam bodo pomagala pri presoji. Za lažje razumevanje smo vam pripravili tudi ikonografiko. Na povezavi pa najdete tudi Smernice o privolitvi po Splošni uredbi (zaenkrat sicer dostopne zgolj v angleškem jeziku), ki smo jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov in vam bodo v pomoč pri sprejemanju odločitev v zvezi s pridobivanjem veljavnih privolitev po novi zakonodaji.

 

Sicer pa vam IP za več informacij o Splošni uredbi priporoča, da si preberete že napisana pojasnila na spletni strani IP, in sicer se z glavnimi informacijami o novostih, ki jih prinaša Splošna uredba, lahko seznanite na https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka