Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Detektiv - pogodbeni obdelovalec ali upravljavec
Številka: 0712-3/2018/2749
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali je tudi detektiv pogodbeni obdelovalec in je z njim potrebno skleniti pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Zanima vas, ali morda ni enako kot odvetnik ali agencija za posredovanje delovne sile. Situacijo opisujete tako, da detektivska agencija na podlagi sklenjene pogodbe za naročnika – delodajalca izvaja nadzor bolniškega staleža delavcev na domu in vročanje npr. pisanj (odpoved pogodbe o zaposlitvi). Detektivu se posredujejo podatki o imenu in priimku delavca, naslovu, kjer naj bi se nahajal v času staleža, režimu gibanja (če je znan) oziroma ime in priimek ter naslov za vročanje pisanj. Detektiv izvede kontrolo in o tem spiše poročilo, ki ga pošlje delodajalcu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnih postopkov konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje pomen osnovnih pojmov, in sicer »obdelava« (osebnih podatkov) pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (drugi odstavek 4. člena Splošne uredbe, podobno tretji odstavek 6. člena ZVOP-1). »Upravljavec« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice (sedmi odstavek 4. člena Splošne uredbe). »Obdelovalec« pa pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca (osmi odstavek 4. člena Splošne uredbe). »Skupni upravljavci« pomenijo
dva ali več upravljavcev, ki skupaj določijo namene in načine obdelave. Skupni upravljavci na pregleden način z medsebojnim dogovorom določijo dolžnosti vsakega od njih z namenom izpolnjevanja obveznosti v skladu s to uredbo, zlasti v zvezi z uresničevanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in nalogami vsakega od njih glede zagotavljanja informacij iz členov 13 in 14, razen če in kolikor so dolžnosti vsakega od upravljavcev določene s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavce (prvi odstavek 26. člena Splošne uredbe).

 

IP pojasnjuje, da lahko detektiv opravlja dejavnosti na področjih, ki so določena z Zakonom o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11, v nadaljevanju ZDD–1). Naveden zakon pomeni pravno podlago v smislu točke c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Za opravljanje svoje dejavnosti mora detektiv imeti ustrezno pisno pooblastilo naročnika (v tem primeru vaše pooblastilo), ki pa ga ne gre enačiti s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

 

Detektiv lahko pridobiva informacije o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih. (drugi odstavek 26. člena ZDD-1). V okviru pisnega pooblastila stranke ima pravico pridobivati podatke iz določenih evidenc, taksativno naštetih v prvem odstavku 29. člena. Na podlagi 30. člena pa lahko informacije pridobiva tudi z osebno zaznavo na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorov ter krajev in prostorov, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora (prvi odstavek 30. člena ZDD-1). Drugi odstavek istega člena detektivu omejuje pridobivanje informacij z osebno zaznavo do te mere, da pri izvajanju teh upravičenj ne sme posegati v zasebni zaprti prostor in zasebni prostor, ki ga je posameznik s postavitvijo kakršnekoli ograje, prepreke ali razvidne oznake oziroma opozorila ločil od javnega in na ta način navzven nakazal, da gre za zasebni prostor. Tretji odstavek 26. člena ZDD-1 detektivom daje podlago za vročanje pisemskih in drugih pošiljk naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.

 

IP glede na navedeno zaključuje, da sicer se ni mogoče generalno in enoznačno za vse možne obdelave osebnih podatkov, ki jih opravlja detektiv, opredeliti, ali je detektiv v vlogi upravljavca, obdelovalca ali skupnega upravljavca. Vendar glede na dejavnost, ki jo ureja ZDD-1 in v primerih, ki ju navajate sami (izvajanje nadzora bolniškega staleža delavcev na domu in vročanje npr. pisanj) je detektiv načeloma (samostojni) upravljavec. To pomeni, da ste vi kot delodajalec in detektiv vsak zase upravljavec osebnih podatkov v delu, ki se nanaša na posamezno obdelavo podatkov, ki jo opravljate vi ali detektiv. Vi in detektiv sta tako dva ločena upravljavca, ki vsak v svojem delu določata namen in sredstva obdelave in vsak zase odgovarjata za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajata.

 

Za več vam priporočamo, da si preberete Smernice o pogodbeni obdelavi, ki so dostopne na:

www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_pogodbeni_obdelavi_web.pdf

Te vsebujejo zelo uporabne usmeritve za vsakokratno presojo posamezne obdelave.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka