Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Preverjanje starosti kupca alkoholnih pijač po dostavljalcu
Številka: 0712-3/2018/2736
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je v skladu s pojasnili ministrstva pri spletni prodaji alkoholnih pijač šele ob neposredni izročitvi blaga kupcu mogoče preveriti, da kupec ni oseba mlajša od 18 let, zato naj bi bila kršitev določb 7. člena ZOPA mogoča šele v tej fazi spletne prodaje alkoholnih pijač. Pojasnjujete, da je poslovni model spletne trgovine navadno zasnovan tako, da imetnik spletne trgovine, ki je hkrati tudi ponudnik in prodajalec blaga, dostavo zaupa dostavni službi kot zunanjemu izvajalcu, zatorej ob dostavi ni prodajalec, ampak dostavljavec tisti, ki preveri istovetnost oseb.

 

Prosite za pojasnilo, ali lahko tudi dostavljavec, ki je zaposlen pri ponudniku dostavnih storitev, s katerim je imetnik spletne trgovine sklenil pogodbo o zagotavljanju storitev dostave, pred dejansko izročitvijo alkoholne pijače, ki jo je kupec naročil preko spleta, zahteva, da ta predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost, če dostavljavec domneva, da kupec oziroma oseba, ki želi alkoholno pijačo prevzeti, ne izpolnjuje pogoja polnoletnosti (čeprav ni prodajalec, ki je na podlagi 8. člena ZOPA upravičen vpogledati v osebni dokument). Če to lahko stori, sprašujete še, ali lahko dostavljavec obdeluje osebne podatke, tj. vpogled v osebni dokument in zapis le tega v svoj sistem (npr. podpis kupca s potrditvijo starosti za prodajalca) na podlagi pogodbenega razmerja s prodajalcem.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem pojasnjujemo, da konkretnih obdelav osebnih podatkov izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka IP ne more dokončno presojati. V mnenju lahko zato podamo zgolj splošna pojasnila, ne moremo pa presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in za zasebni sektor je to lahko tudi zakon.

 

Zakon o omejevanju porabe alkohola (Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17, v nadaljevanju ZOPA) v 8. členu določa, da sme prodajalec oziroma ponudnik od vsake osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka prejšnjega člena (tj. polnoletnost), zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače.

 

Za osebne dokumente v Republiki Sloveniji veljajo osebna izkaznica, potni list ali katera druga javna listina, ki jo izda ustrezen organ, in je opremljena s fotografijo državljana. Glede na četrti odstavek 4. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, v nadaljevanju ZOIzk-1) je za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva posameznika dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje. Podobno določa četrti odstavek 4.a člena Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZPLD-1), da je za ugotavljanje istovetnosti, državljanstva oziroma kontrolo točnosti podatkov, dopusten vpogled v potno listino imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje. Do sprejema novega ZVOP-2 pa še vedno velja tudi splošna ureditev iz drugega odstavka 18. člena ZVOP-1, ki določa, da lahko vsak upravljavec osebnih podatkov pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preveri točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.

 

IP je že izdal mnenje št. 0712-620/2007/2 z dne 10. 7. 2007, iz katerega izhaja, da osebna izkaznica ali druga s fotografijo opremljena javna listina, ki jo izda državni organ, in ki je namenjena ugotavljanju istovetnosti posameznika, predstavlja zbirko osebnih podatkov (člen 4(6) Splošne uredbe). Prodajalec oziroma ponudnik alkoholnih pijač ima pravno podlago za vpogled v to zbirko osebnih podatkov v 8. členu ZOPA, tako da sam vpogled (in po potrebi tudi zaznamba podatka o izpolnjevanju pogoja o starosti, npr. v izogib tveganju za storitev prekrška iz 16. člena ZOPA) z vidika predpisov o varstvu osebnih podatkov, seveda upoštevaje vsa načela iz člena 5 Splošne uredbe, ni sporen.

 

Iz vašega opisa sledi, da je poslovni model spletne trgovine običajno takšen, da imetnik spletne trgovine, ki je prodajalec oziroma ponudnik blaga, opravlja dostavo na podlagi pogodbe preko zunanjega izvajalca. Pravno podlago za obdelavo določenih osebnih podatkov s strani podjetja, ki opravlja dostavo, tako lahko eventualno predstavlja pogodba med podjetjem prodajalcem in podjetjem dostavljavcem. V tem primeru gre verjetno za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov po 28. členu Splošne uredbe.

 

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino (prvi odstavek 435. člena Obligacijskega zakonika). V primeru, kot ga opisujete, pa izročitev blaga, in sicer alkoholne pijače, namesto prodajalca na podlagi pogodbe o zagotavljanju storitev dostave izvrši dostavljavec, ki torej predstavlja le »podaljšano roko« prodajalca. To pomeni, da bi lahko z namenom opravljanja zakonitih nalog prodajalca (po 8. členu ZOPA) tudi dostavljavec v imenu in za račun prodajalca obdeloval osebne podatke, ki so za ta namen potrebni in primerni. Obdelava določenih osebnih podatkov s strani dostavljavca je namreč zgolj posledica najetja storitve dostave. Zato IP meni, da bi imel lahko v takšnem primeru načeloma tudi dostavljavec pravico do zahteve, da kupec izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost, če bi domneval, da kupec oziroma oseba, ki želi alkoholno pijačo prevzeti, ne izpolnjuje pogoja polnoletnosti, seveda pa je to odvisno od vsebine konkretne pogodbe med prodajalcem in podjetjem, ki izvaja storitev dostave. Poleg tega se lahko praviloma vsakršna izjava volje da po zastopniku, pravica zastopati pa lahko temelji tudi na izjavi zastopanega, s katero drugemu podeli upravičenost za zastopanje, torej na pooblastilu (glej 69. in 74. člen Obligacijskega zakonika). Tako bi lahko bilo tudi zahtevo za izkaz starosti z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, v primeru izročitve alkoholne pijače preko dostavne službe, mogoče podati po dostavljavcu kot pooblaščencu prodajalca.

 

Glede zapisa osebnega podatka o izpolnjevanju pogoja polnoletnosti, ki izhaja iz vpogleda v osebni dokument posameznika, v sistem podjetja, ki opravlja storitve dostave, pa IP pojasnjuje, da bi takšna obdelava lahko bila dopustna, v kolikor bi bilo to nujno za izvajanje pogodbe med prodajalcem in dostavno službo ter v okviru in za namen izvrševanja konkretne dostave alkoholne pijače (npr. kot dokaz za prodajalca). Če pa bi dostavljavec v svoj sistem zapisal tak podatek s kakšnim drugim namenom oziroma bi ta podatek obdeloval za lastne namene, potem bi za takšno obdelavo moral imeti drugo ustrezno pravno podlago.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov