Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Nezaželeni telefonski klici
Številka: 0712-3/2018/2728
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje glede neželenih telefonskih klicev. Pojasnjujete, da zaradi neprestanega nadlegovanja s strani telefonskih tržnikov, želite takojšen izbris iz telefonskega imenika in izbris vaših osebnih podatkov iz vseh evidenc. Na IP ste naslovili vprašanje, kako je z osebnimi podatki v telefonskem imeniku, saj je nadlegovanje zaradi telefonskega trženja postalo nevzdržno. Sprašujete, kako je urejeno pri Telefonskem imeniku Slovenije glede na novo evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov. Kot navajate, drugod zahtevajo posodobitev podatkov in obveščajo, kaj bodo z njimi počeli. Pri Telefonskem imeniku Slovenije se ti prenašajo sami po sebi in sploh niso aktualni, pri čemer sprašujete, ali je to skladno z Uredbo o varstvu podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uvodoma IP pojasnjuje, da neposrednega trženja po telefonu Uredba posebej ne ureja, zato je treba primarno upoštevati specialno zakonodajo na tem področju. Pridobivanje osebnih podatkov in njihovo uporabo za namene neposrednega trženja, kamor sodi tudi neposredno trženje po telefonu, ureja 72. člen ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namene izvajanja neposrednega trženja uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral ali iz javno dostopnih virov (npr. telefonskega imenika) ali pa jih je pridobil v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (npr. od svojih bivših strank, udeležencev v anketah).

 

Pri tem opozarjamo, da se ZVOP-1 (in s tem pristojnost IP) glede na specifično ureditev drugih področij, kot pojasnjujemo v nadaljevanju, nanaša zgolj na izvajanje neposrednega trženja po navadni pošti. V kolikor pa gre za trženje po elektronski pošti oz. z uporabo elektronskih komunikacij (npr. elektronska pošta, sporočila SMS, telefon), se še naprej uporablja specialna ureditev po Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvajata Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Tržni inšpektorat RS (TIRS).

 

IP vas na tem mestu usmerja na 150. člen ZEKom-1, ki ureja zbiranje in uporabo podatkov iz telefonskega imenika. IP meni, da je izvajanje neposrednega trženja prek telefonskih klicev na številke iz telefonskega imenika, če naročnik-posameznik ni prepovedal uporabe njegove telefonske številke za komercialne in/ali raziskovalne namene (kar je v imeniku ustrezno označeno), skladno z Uredbo. V zvezi z neželeno komunikacijo vas napotujemo tudi na 158. člen ZEKom-1, ki navedeno področje ureja in med drugim v tretjem odstavku določa, da je uporaba drugačnih sredstev za neposredno trženje z uporabo elektronskih komunikacij (npr. govorni telefonski klici), kakor so določena v prejšnjih dveh odstavkih, dovoljena le s soglasjem naročnika ali uporabnika. Zavrnitev soglasja mora biti za zadevnega naročnika ali uporabnika brezplačna. IP svetuje, da preverite tudi razlago o uporabi osnovnih podatkov o naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev na spletni strani izdajatelja univerzalnega imenika TSmedia, d.o.o. https://www.itis.si/Page_LegalNotices.aspx#objava   https://sporocitespremembe.tsmedia.si/.

 

Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije upravljavec. Uredba obveznosti upravljavca glede informiranja posameznikov še nadgrajuje, in sicer vas IP na tem mestu usmerja na III. poglavje Uredbe, ki ureja pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (12., 13., 14. in 15. člen). Na pravico do ugovora se nanaša tudi 21. člen Uredbe, ki v drugem odstavku pravi, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

Kot že zapisano, na področju komercialnih telefonskih klicev fizičnim osebam je še vedno potrebno upoštevati določbe 158. člena o neželeni komunikaciji ZEKom-1. Nadzor nad navedenim zakonom pa ne vrši IP temveč Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, Stegne 7, p.p. 418, 1000 Ljubljana (info.boxping@akos-rspong.si). Predlagamo vam, da se z navedeno problematiko obrnete na AKOS, ki je pristojna za področje elektronskih komunikacij.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenk

 

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo