Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.09.2020
Naslov: Posredovanje zdravstvene dokumentacije edinemu svojcu umrlega pacienta
Številka: 07121-1/2020/1676
Vsebina: Vpogled v OP umrlih, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 9. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali ste kot brat umrle pacientke upravičeni do rezultatov obdukcije. Vaša sestra je umrla v bolnišnici, nejasen pa je bil vzrok in točen čas smrti, poleg tega vam v bolnišnici še vedno niso omogočili seznanitve z vzrokom smrti. Ste edini svojec umrle pacientke.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Bratje in sestre umrlih pacientov ne spadajo med privilegirane upravičence za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo, pač pa spadajo med upravičence, ki morajo za seznanitev izkazati kvalificirani pravni interes, kar pomeni, da morajo v dokaz pravnega interesa predložiti ustrezno listino. 

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V konkretnem primeru relevantna podlaga ni prvi stavek (ta se nanaša na najožje svojce) drugega odstavka 42. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), temveč četrti stavek drugega odstavka 42. člena ZPacP. Ta določa, da se z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta lahko seznanijo tudi druge osebe (tj. tiste, ki niso naštete v prvem stavku in sem spadajo tudi pacientovi bratje in sestre), ki za to izkažejo pravni interes z ustrezno listino.

 

Dejstvo, da ste domnevno edini živeči sorodnik umrle pacientke ne vpliva na zgornje pravilo.

 

Zato spadate med pogojne upravičence, ki morajo za seznanitev izkazati kvalificiran pravni interes – to pomeni, da morate izkazati pravni interes ne le s pisno obrazložitvijo (tj. z utemeljitvijo, v čem gre za vašo neposredno osebno in na predpise oprto korist), temveč tudi z dodatno listino, ki zatrjevani pravni interes dokazuje. Pravni interes je zlasti podan, če bi želeni podatki lahko objektivno vplivali na vaš pravni položaj ali upravičene interese, npr. da bi podatke uporabili v nekih formalnih postopkih za uveljavljanje določenih pravic ali za nasprotovanje zahtevkom (npr. v sodnem postopku, upravnem postopku, zavarovalniškem postopku, pritožbenem postopku po ZPacP). Primeri ustreznih listin so: pooblastilo odvetniku za zastopanje v sodnem postopku zoper bolnišnico, tožba kot toženec ali tožnik, dokazilo o kazenskem pregonu, ki ima zvezo s smrtjo pacienta, poziv zavarovalnice kot upravičencu iz zavarovanja za predložitev dokazov, napotilo zapuščinskega sodišča na uveljavljanje pravice v pravdnem postopku, vložena »pritožba« pri bolnišnici ali drugi pristojni ustanovi v skladu z ZPacP ali drugimi predpisi ipd.

 

Brez izkazanega kvalificiranega pravnega interesa bi bila seznanitev možna: (1) če bi pacientka za časa življenja privolila, da se razkrije dokumentacija vam za primer njene smrti (šesti odstavek 42. člena ZPacP); (2) če bi šlo za seznanitev iz zdravstvenih razlogov (četrti odstavek 42. člena ZPacP); (3) če bi bili kot brat zastopnik pacientke in bi po posebnih predpisih to razmerje trajalo tudi določen čas po pacientkini smrti; (4) če gre za situacijo iz devetega odstavka 45. člena ZPacP, po katerm lahko pogojno od izvajalca prejme tudi kratko informacijo (brez dokumentacije) o dejstvu smrti njegovega brata ali sestre in njenem vzroku, če je ta umrl pri izvajalcu.

 

Dodajamo še to, da se obdukcijski zapisnik – kljub temu, da nastane po pacientovi smrti – šteje za del pacientove zdravstvene dokumentacije, če je naročnik obdukcije bolnišnica.  

 

Opozarjamo še na dodatni pogoj za uresničitev pravice do seznanitve – neobstoj pacientove izrecne prepovedi.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka