Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Videonadzor na delovnem mestu in spremljanje vedenja
Številka: 0712-3/2018/2754
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali je stalni videonadzor zaposlenih v določeni prodajalni upravičen. Problematično se vam zdi to, da so po vzpostavitvi videonadzora zaposlene pričeli opozarjati, kako naj se obnašajo in kaj počno narobe. Za zaposlene takšen nadzor predstavlja velik stres. Prosite nas za mnenje, kaj se da v takem primeru storiti.

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Z videonadzorom pridobljeni podatki (videoposnetki), ki se nanašajo na posameznika, so osebni podatki in so del zbirke osebnih podatkov, ki nastane z izvajanjem videonadzora. ZVOP-1, ki v tem delu ostaja v uporabi, ureja videonadzor v 74. (splošne določbe), 75. (dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore), 76. (večstanovanjske stavbe) in 77. členu (delovni prostori). 

 

ZVOP-1 v 74. členu določa splošna pravila glede videonadzora. Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Takšno obvestilo mora obvezno vsebovati naslednje informacije:

  • da se izvaja videonadzor,
  • naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja,
  • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

 

Skladno s 1. odstavkom 77. člena ZVOP-1 se videonadzor znotraj delovnih prostorov lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. To pomeni, da mora izvajalec videonadzora v vsakem primeru izrecno ugotoviti, ali obstaja milejši ukrep, ki bi omogočal, da zaposleni ne bi bili podvrženi snemanju, torej, ali je uvedba videonadzora zares sorazmerna v ožjem smislu. Zaradi invazivnega posega v zasebnost delavca zakonodajalec postavlja zelo stroge pogoje za vzpostavitev videonadzora znotraj delovnih prostorov.

Nadalje ZVOP-1 v 2. odstavku 77. člena določa, da se lahko videonadzor opravlja zgolj v tistih delih prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz 1. odstavka 77. člena. Absolutno prepovedano pa je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih, sanitarnih prostorih in tudi v jedilnicah. Delodajalec se mora pred začetkom izvajanja videonadzora na delovnem mestu o tem posvetovati z reprezentativnim sindikatom, če ta obstaja, in o videonadzoru nato pisno obvestiti zaposlene (4. in 5. odstavek 77. člena ZVOP-1). Dejstvo, ali delavci nato podpišejo pisno izjavo delodajalca o videonadzoru ali ne, načeloma ne igra pomembne vloge.

Delodajalec ne sme redno in brez posebnega razloga pregledovati videoposnetke delavcev ter na ta način nadzorovati njihovo delo in obnašanje. Takšno ravnanje je načeloma nezakonito. Pregled videoposnetkov bi lahko bil dopusten v primerih, ko bi bila kršitev delavčevih obveznosti zaznana, ko bi bil ocenjen čas kršitve in bi se ciljni videoposnetek dogodka, ki predstavlja kršitev v skladu z namenom videonadzora, uporabil v dokazne namene kršitve.

 

IP vas napotuje na Smernice glede izvajanja videonadzora, ki vam bodo dale podrobnejši odgovor na vaša vprašanja:

IP je napisal že veliko neobveznih mnenj na temo videonadzora, ki so javno dostopna na spletni strani prek brskalnika mnenj (v iskalnik vtipkajte geslo: videonadzor):

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1.

 

V kolikor menite, da je videonadzor in/ali obdelava osebnih podatkov v konkretnem primeru nezakonita, lahko na IP vložite (anonimno) prijavo zaradi kršitve določb ZVOP-1 in Splošne uredbe (na naslov ali elektronsko pošto: gp.ipping@ip-rspong.si). IP lahko v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski ogled in v kolikor ugotovi, da se videonadzor in/ali obdelava osebnih podatkov izvajata v nasprotju z ZVOP-1 in Splošno uredbo, lahko to ravnanje tudi prepove, kršitelja pa kaznuje z globo zaradi prekrška.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP