Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.09.2020
Naslov: Zdravstveni pregled delavca in obdelava osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/1695
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da vas je delodajalec napotil na preventivni zdravstveni pregled in od izvajalca ste prejeli obrazec, ki naj bi ga izpolnili pred pregledom (anamneza). Glede na to, da morate obrazec obvezno izpolniti, se vam zdi, da je zahtevanih bistveno več informacij, kot bi jih bilo potrebno z vidika vrste delovnih nalog, ki jih opravljate (in sicer izključno pisarniško, sedeče delo za računalnikom za polni delovni čas). Zanima vas naše mnenje glede pravnih podlag.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je zakonita le, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev iz člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov:

a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov,
b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe,
c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca,
d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe,
e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Splošno zakonsko podlago delodajalca za obdelavo osebnih podatkov v smislu npr. točke c in e člena 6 Splošne uredbe, v vašem primeru predstavljata Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, nadaljevanju: ZDR-1), ki v 48. členu med drugim določa, da se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Glede na opisano dejansko stanje v konkretnem primeru »drugi zakon« predstavlja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu ZVZD-1), ki določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

 

Po 33. členu ZVZD-1 mora delodajalec zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela, med naloge katerega se šteje tudi izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev iz 36. člena tega zakona.

33. člen ZVZD-1 določa pristojnosti in naloge izvajalca medicine dela:

  1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
  2. izvaja zdravstvene preglede delavcev iz 36. člena tega zakona;
  3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;
  4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;
  5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne invalidnosti. Poročila morajo vsebovati tudi predloge izboljšav delovnega procesa z namenom dopolnitve ali nadgradnje ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu;
  6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
  7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

 

Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, v podzakonskem aktu predpiše vrste, način, obseg in roke opravljanja zdravstvenih pregledov. Navedeni podzakonski akt predstavlja Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11; v nadaljnjem besedilu Pravilnik). S slednjim se natančneje določajo vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov.

 

Po 54. členu ZVZD-1 ima delavec pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu. Po tej določbi je, če delavec želi, deležen rednega zdravstvenega nadzora. Delavec pa se mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu, če je vsebina zdravstvenega pregleda ustrezna stvarnemu tveganju na delovnem mestu ali v delovnem okolju, kjer delavec dela.

 

Skladno z 8. členom Pravilnika delodajalec (v skladu s tem pravilnikom in prilogo I tega pravilnika ter upoštevajoč oceno tveganja) na predlog pooblaščenega zdravnika določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov. Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega, odvisno od rizičnih dejavnikov, ki jim je delavec izpostavljen pri delu, zdravstvene preglede in preizkuse, ki so določeni v prilogi I Pravilnika. Priloga I je dosegljiva prek povezave http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2006-01-5319-2002-01-4367-npb1-p1.pdf, iz nje pa izhaja potreba in utemeljitev zbiranja podatkov, ki naj bi jih zagotovili z izpolnjenim vprašalnikom.

 

Kot določa 13. člen Pravilnika mora pooblaščeni zdravnik o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih voditi in hraniti medicinsko dokumentacijo, ki obsega predvsem (1) splošne podatke z identifikacijo delavca, (2) podatke iz izjave o varnosti z oceno tveganja za delavčevo delovno mesto, ki jih je upošteval pri oceni izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, (3) medicinsko dokumentacijo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih, (4) oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, (5) predlagane ukrepe za varovanje zdravja pri delu.

 

Iz vsega navedenega izhaja, da ima izvajalec medicine dela ustrezno pravno podlago in jasno določene namene za obdelavo osebnih podatkov zaradi izvedbe preventivnih zdravstvenih pregledov. Če ste v dvomih glede obsega in vrste zahtevanih podatkov, vam svetujemo, da se o tem pogovorite s samim izvajalcem medicine dela kot upravljavcem vaši osebnih podatkov.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov