Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Posredovanje podatkov iz razčlenjenega računa
Številka: 0712-3/2018/2709
Vsebina: Telekomunikacije in pošta, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da Splošni akt o razčlenjenem računu med drugim določa, da operater svojemu naročniku v sklopu osnovnega razčlenjenega računa ne sme posredovati klicev na brezplačne številke in na številke za klice v sili. Zanima vas, ali lahko uporabniku za potrebe zavarovalnice posredujete potrdilo o vzpostavljenem klicu na 113 v točno določenem času na podlagi ZVOP-1 oziroma Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Splošni akt o razčlenjenem računu (Uradni list RS, št. 99/13) v drugem odstavku 4. člena določa, da osnovna stopnja razčlenitve računa ne sme obsegati klicev na brezplačne telefonske številke, vključno s številkami za klice v sili. Kakor izhaja iz vašega zaprosila, pa uporabnik ni podal zahteve za izdajo razčlenjenega računa, temveč je od upravljavca zahteval posredovanje podatka o vzpostavljenem klicu na številko 113. Takšno zahtevo je po mnenju IP treba obravnavati kot zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma pravica do dostopa do osebnih podatkov je zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije in členu 15 Splošne uredbe, postopkovna pravila pa so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe. Splošna uredba v členu 15(1) določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

(a) namene obdelave;

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;

(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

(d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

(e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

(f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

(g) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

(h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

IP tako meni, da ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, na podlagi navedenih določb Splošne uredbe od upravljavca (v konkretnem primeru operaterja) pravico zahtevati podatek o času klica na interventno številko 113, ki ga je opravil, oziroma potrdilo o opravljenem klicu na to številko v točno določenem času, seveda če so izpolnjeni tudi drugi materialnopravni pogoji za uresničitev pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.

 

IP je kot pritožbeni organ v pritožbenih postopkih po ZVOP-1 podobna vprašanja že presojal. Z vsebino naših odločitev se lahko seznanite na naši spletni strani (https://www.ip-rs.si/vop/; npr. odločba št. 0710-21/2007/2).

 

Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pa si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov