Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.10.2020
Naslov: Informacije o sosedu
Številka: 07121-1/2020/1880
Vsebina: Policijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali ste upravičeni do informacij in dokumentov glede preteklega nasilja soseda do drugih bližnjih sosedov. Pojasnjujete, da vam policija zahtevanih informacij/dokumentov ni posredovala z utemeljitvijo, da do tega niste upravičeni. Sprašujete, kako priti do teh informacij/dokumentov zaradi dokazovanja v sodnem postopku.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije in v členu 15 Splošne uredbe oziroma v 30. členu ZVOP-1. Pri uresničevanju pravice do seznanitve z osebnimi podatki, ki jih obdeluje policija, se še vedno uporabljajo pravila po ZVOP-1 ter po 127. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19; v nadaljevanju ZNPPol). Eden izmed pogojev za uresničitev pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pa je, da se zahtevani osebni podatki nanašajo na prosilca. Podatki o preteklem vedenju soseda do drugih sosedov, s katerimi razpolaga policija, praviloma torej ne predstavljajo vaših osebnih podatkov. Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

Skladno s 116. členom ZNPPol pa mora policija podatke, zbrane pri obravnavanju dogodka ali opravljanju policijskih nalog, na obrazloženo pisno zahtevo, v kateri morajo biti izkazane okoliščine iz četrtega odstavka 40. člena tega zakona, posredovati osebi, ki izkaže pravni interes. Upravičena oseba mora v pisni zahtevi natančno opredeliti vrsto podatka in namen, za katerega ga potrebuje. Na tej pravni podlagi lahko tako pridobite tudi podatke, ki se ne nanašajo neposredno na vas. Ali ste v konkretnem primeru, ki ga opisujete, upravičeni do zahtevanih podatkov, pa IP ni pristojen presojati. 

 

Več o kazenskem postopku ter zbiranju dokazov si lahko preberete tudi na spletni stani https://nasodiscu.si/kazenski-postopek.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov