Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Socialna omrežja
Številka: 0712-3/2018/2745
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave v medijih na podlagi objave v javni skupini na socialnem omrežju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage ali namenov oziroma obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Tako se tudi ne more opredeliti, ali gre v primeru, opisanem v vašem zaprosilu, za kršitev varstva osebnih podatkov. IP poudarja tudi, da ni pristojen za tolmačenje predpisov in svetovanje s področja avtorskih pravic.

Splošna uredba o varstvu podatkov v prvem odstavku 2. člena določa, da se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke. Splošna uredba o varstvu podatkov nadalje v prvem odstavku 4. člena opredeljuje »osebni podatek« kot katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Druga točka 4. člena določa, da je »obdelava« vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Zbirka v skladu s 6. členom pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

Iz navedenega izhaja, da vsi osebni podatki sami po sebi še ne uživajo varstva v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ampak so tega deležni, če so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko. IP nadalje pojasnjuje, da upravljanje skupine (javne ali zasebne) na socialnem omrežju predstavlja obdelavo osebnih podatkov, vendar je podjetje, ki ponuja svoje storitve, tisto, ki določa namen in sredstva obdelave v tem okviru, člani skupine in njen administrator pa le uporabljajo storitev v skladu s predpisanimi pogoji uporabe. Objavljanje v taki skupini lahko obsega tudi obdelavo osebnih podatkov v skladu z definicijo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. V skladu s točko (c) drugega odstavka člena 2 Uredbe se ta uredba ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti (izjema zasebne rabe). V primerih, kjer ni podana izjema zasebne rabe (upoštevati je treba, da gre za zakonsko izjemo, te pa se vedno razlagajo ozko), je potrebno upoštevati splošne obveznosti, kot jih določa Uredba, pri čemer mora biti upravljavec zmožen dokazati, da obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z Uredbo. Na tem mestu IP opozarja, da so vsi upravljavci, ki obdelujejo osebne podatke, zavezanci po Uredbi, neodvisno od oblike opravljanja dejavnosti (npr. d.o.o., s.p. ali popoldanski s.p.).  

Prav tako pa lahko objava osebnih podatkov predstavlja tudi poseg v pravico posameznika do zasebnosti v širšem smislu, ki je varovana tudi s 35. členom Ustave RS ter instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko kazensko in odškodninsko odgovornost.

IP pojasnjuje še, da gre pri podatkih, ki jih posameznik sam in prostovoljno javno objavi (tudi v javno neomejeno dostopnih skupinah na socialnih omrežjih, do koder lahko dostopajo vsi), načeloma za javno dostopne podatke in v zvezi z njimi ni mogoče utemeljeno pričakovati zasebnosti oziroma se zanašati na to, da podatki ne bodo posredovani naprej ali kako drugače obdelani s strani drugih uporabnikov.

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka