Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.10.2020
Naslov: Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc za geodetska podjetja
Številka: 07121-1/2020/1836
Vsebina: Informiranje posameznika
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje, če ima IP kakršnekoli smernice ali navodila za ravnanje samostojnih podjetnikov, ki izvajajo geodetske storitve - vodijo postopke evidentiranja nepremičnin v zemljiški kataster (npr. ureditev meje) na katere morajo vabiti stranke za kar pridobivajo osebne podatke iz Centralnega registra prebivalcev Slovenije? Zanima vas tudi na splošno ureditev glede varstva osebnih podatkov za samostojne podjetnike.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje.

 

 

IP pojasnjuje, da pravila varstva osebnih podatkov, ki jih urejata Splošna uredba in ZVOP-1 ne vsebujeta posebnih izjem za samostojne podjetnike. Predlagamo, da si za seznanitev z obveznostmi v zvezi z varstvom osebnih podatkov ogledate spletno stran upravljavec.si ki jo je IP pripravil za pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri zadoščanju zahtev varstva osebnih podatkov.

 

Po 30. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19; v nadaljevanju: ZEN), pred izvedbo mejne obravnave pridobi geodetsko podjetje zemljiškokatastrske podatke, potrebne za ureditev meje, pri geodetski upravi, podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje, ter o njihovem stalnem prebivališču pa pri sodišču oziroma drugih organih, pristojnih za vodenje teh podatkov. Geodetsko podjetje ima pri pridobivanju podatkov o lastnikih parcel ter o drugih osebah in njihovem stalnem prebivališču enake pravice kakor geodetska uprava. Skladno s 120. členom ZEN pa imajo geodetska podjetja z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev, pravico, da z neposredno računalniško povezavo pridobivajo podatke iz zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin oziroma registra prostorskih enot. Pogoje in način računalniškega dostopa ter tarifo določi minister, kar ureja Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni list RS, št. 25/08 in 10/11).

 

Glede na navedeno imajo geodetska podjetja (ne glede na to ali gre za samostojnega podjetnika ali drugo pravno-organizacijsko obliko) specialno zakonsko podlago za pridobivanje osebnih podatkov strank mejne obravnave iz uradnih evidenc. Ko podatke pridobijo jih smejo uporabiti le v skladu z namenom zbiranja (načelo omejitve namena). Podatke morajo uničiti ali anonimizirati, ko se namen izpolni (načelo omejitve shranjevanja podatkov). Informiranje posameznikov v zvezi z zbiranjem njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc skladno s členom 14 Splošne uredbe ni potrebno, kadar je pridobitev izrecno določeno s pravom države članice, ki velja za upravljavca in s katerim so določeni ustrezni ukrepi za zaščito zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (določba 14(5)(c) Splošne uredbe). Geodetsko podjetje (ne glede na to ali je organizirano kot s.p.) pa mora izpolniti tudi druge obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih zahteva Splošna uredba (npr. zagotavljanje pravic posameznikov, zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov, itd.).

 

Veliko informacij v zvezi s skladno obdelavo osebnih podatkov najdete na spletni strani www.ip-rs.si, kjer najdete smernice za različna področja in objavljena pravna mnenja izdana na zaprosilo posameznikov ali organizacij.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo