Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.10.2020
Naslov: Objava OP v javnem sektorju
Številka: 07121-1/2020/1739
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede skladnosti s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zanima vas, ali je 33. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se glasi: »Vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate, se objavi znotraj uporabnika proračuna oz. organizacijske enote«, skladen z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. V vašem zavodu interne objave niso možne, saj imate v delovnem procesu številne zunanje gostujoče sodelavce. Zaprosili ste še za mnenje, kako takšno objavo izvesti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prav tako so, kljub uporabi Splošne uredbe o varstvu podatkov, veljavne tudi določbe prvega, drugega in četrtega odstavka 9. člen ZVOP-1, ki ureja pravne podlage v javnem sektorju. Tako se lahko osebni podatki v javnem sektorju obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja podatkov, ki so v povezavi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev ali porabo javnih sredstev, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). ZDIJZ vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (1. člen). Na podlagi ZDIJZ lahko vsak posameznik dostopa do tistih informacij, ki ne pomenijo ene od taksativno naštetih izjem, na podlagi katerih je, če so seveda podane in utemeljene, mogoče zavrniti pravico posameznika do dostopa do informacij javnega značaja (prvi odstavek 6. člena). Podatki, ki so povezani s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca po tretjem odstavku 6. člena ZDIJZ ne sodijo med varovane osebne podatke. Če gre torej za informacije, povezane s porabo javnih sredstev ali z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, govorimo o prosto dostopnih informacijah javnega značaja.

 

IP kot pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja žal izven konkretnega pritožbenega postopka ne more dajati mnenj glede vprašanj, kateri podatki so v povezavi z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca, je pa o dostopu do določenih podatkov že večkrat odločal. Tako je npr. v odločbi, št. 021-50/2006/7 z dne 28. 6. 2006, ugotovil, da gre pri dodeljevanju sredstev (komu, kaj, kdaj, višina sredstev) za osebne podatke v zvezi s porabo javnih sredstev, pri ocenah delovne uspešnosti pa za podatke v zvezi z delovnim razmerjem (npr. odločba IP, št. 090-202/2018/4 z dne 26. 10. 2018). Da so v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca (poleg plače) tudi posamezni dodatki, ki jih prejme javni uslužbenec, je IP ugotovil npr. v odločbah, št. 090-55/2019/5 z dne 25. 3. 2019, št. 090-280/2016/16 z dne 21. 3. 2019, št. 090-132/2019/2 z dne 19. 11. 2019. S posameznimi odločitvami se lahko seznanite na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/ijz/, kjer redno objavljamo izdane odločbe.

 

Prav tako IP izven inšpekcijskega postopka ne more podati konkretne presoje zakonitosti obdelave osebnih podatkov, zato vam odgovora na vprašanje, kako izvesti objavo podatkov, ne moremo podati. To je odločitev vas kot upravljavca, čigar naloga in odgovornost je zakonita obdelava osebnih podatkov.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/ .

 

Prav tako so vsa ključna področja, ki jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/. Tu lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

 

 

           

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.