Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.09.2020
Naslov: Pridobitev razčlenjenega računa
Številka: 07121-1/2020/1678
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) ste naslovili vprašanje v zvezi s pridobitvijo podatkov o klicanih številkah od ponudnika telekomunikacijske storitve. Glede na vaš dopis IP sklepa, da vam je ponudnik vašo zahtevo zavrnil.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP v okviru mnenja ne more presojati zakonitosti konkretne obdelave osebnih podatkov. Slednje lahko stori le v okviru konkretnega inšpekcijskega ali drugega ustreznega postopka.

 

IP pojasnjuje, da pogoje dostopa do t.i. razčlenjenega računa (računa telekomunikacijskih storitev, na katerem so navedene tudi klicane številke) ureja 139. člen Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1). Ta v četrtem odstavku določa, da operater na zahtevo naročnika javno dostopnih telefonskih storitev izda razčlenjeni račun iz prejšnjega odstavka s takšno stopnjo členitve klicanih številk, da je zagotovljeno varovanje zasebnosti kličočih uporabnikov, ki so fizične osebe, in klicanih naročnikov tako, da se izpustijo ali prekrijejo zadnja tri mesta klicanih telefonskih številk. Klicanih številk operaterju ni treba prikriti:

1.     pri razčlenjenem računu za klice med telefonskimi številkami istega naročnika,

2.     če je naročnik potrošnik ali

3.   če naročnik, ki je fizična ali pravna oseba, ki na trgu opravlja gospodarsko ali drugo samostojno dejavnost, zahteva nezakriti razčlenjeni račun in zahtevi priloži dokument, iz katerega je razvidno, kateremu uporabniku je bila dodeljena številka, za katero zahteva razčlenjeni račun, in uporabnikovo soglasje za razkritje klicanih številk, iz katerega izhaja, da je dano zaradi dokazovanja utemeljenosti prekoračitve dogovorjenih stroškov službenega telefona. Operater razčlenjeni račun posreduje uporabniku, ki lahko telefonske številke klicev, opravljenih za zasebne namene, na računu prekrije. Po petem odstavku tega člena mora operater zahtevo v zvezi s posredovanjem razčlenjenih računov z neprikritimi klicanimi številkami v skladu s 3. točko prejšnjega odstavka hraniti eno leto po dnevu posredovanja in jo na zahtevo predložiti na vpogled pristojnim organom.

 

Iz navedene ureditve izhaja, da lahko naročnik posameznik, ki je uporabnik telefona, pridobi tudi v celoti izpisane telefonske številke, ki jih je klical.

 

IP dodaja, da je za nadzor nad pravilnim izvajanjem omenjenih določb ZEKom-1 pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (info.box@akos-rs.si).

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo