Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.09.2020
Naslov: Seznam učencev, ki ne nosijo mask
Številka: 07121-1/2020/1679
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje v zvezi z dopustnostjo vodenja seznamov učencev, ki ne nosijo mask v šoli. Zanima vas, če šola sme zbirati in posredovati navedene podatke in na kateri zakonski podlagi, ob tem, da se starša s tem ne strinjata.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP v okviru mnenja ne more ugotavljati zakonitosti ravnanja zavezancev v konkretnem primeru. Slednje lahko stori le v okviru inšpekcijskega postopka ali drugega ustreznega upravnega postopka.

 

IP je na vprašanje zakonitosti vodenja podatkov učencev o nošenju mask v šolah odgovoril v mnenju št. 07121-1/2020/1555, z dne 08.09.2020, ki je dostopno na spletni strani IP. Predlagamo, da se z omenjenim mnenjem seznanite.

 

Dodatno velja poudariti, da lahko pri šoli uveljavljate tudi pravico do dostopa ali seznanitve z lastnimi osebnimi podatki skladno s členom 15 Splošne uredbe, ki vam omogoča, da prejmete potrditev ali se v zvezi z vašim otrokom obdelujejo določeni osebni podatki in če je temu tako, lahko v zvezi s tem prejmete tudi naslednje informacije:

  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V okviru te pravice lahko zahtevate tudi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za uveljavljanje pravice dostopa lahko uporabite tudi obrazec, ki ga je pripravil IP za pomoč posameznikom (dostopen med obrazci na spletni strani IP).

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka