Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.09.2020
Naslov: Uvedba biometrijskih ukrepov
Številka: 07121-1/2020/1535
Vsebina: Biometrija
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede uvedbe biometrijskih ukrepov z namenom hitrejše identifikacije strank.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da v skladu z določbo prvega odstavka 80. člena ZVOP-1 lahko zasebni sektor izvaja biometrijske ukrepe le, če so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. Biometrijske ukrepe lahko izvaja le nad svojimi zaposlenimi, če so bili predhodno o tem pisno obveščeni.

 

Kakršnekoli biometrijske ukrepe je v zasebnem sektorju, kamor sodi tudi vaša družba, torej dopustno izvajati le nad svojimi zaposlenimi, ne pa tudi nad drugimi osebami (npr. strankami, obiskovalci, pogodbenimi izvajalci, …).

 

IP ob tem dodaja, da je treba upoštevati, da kakršnokoli izvajanje biometrijskih ukrepov predstavlja neprimerno večji poseg v informacijsko zasebnost posameznika (v konkretnem primeru vaše stranke) kot uporaba drugih sredstev za njegovo identifikacijo, saj gre za obdelavo tistih značilnosti posameznika, ki so edinstvene in stalne za vsakega posameznika posebej in zloraba katerih bi imela za posameznika lahko hude, daljnosežne in nepopravljive posledice. Za razliko od drugih načinov avtentikacije oziroma identifikacije, kjer je možna relativno enostavna menjava in pridobitev novega znaka (geslo, PIN koda, …), je menjava biometrijskih značilnosti (obraz, prstni odtis, mrežnica, šarenica, glas, …) praktično nemogoča. Biometrijske značilnosti so za posameznika stalne in edinstvene,  kar ne velja za druge metode avtentikacije oziroma identifikacije, zato je zakonodajalec uvedbo biometrijskih ukrepov strogo omejil na tiste okoliščine, kjer je njihova uporaba nujno potrebna in kjer istih ciljev ni mogoče doseči z drugimi sredstvi, ki manj posegajo v informacijsko zasebnost posameznika.

 

Več o sami uvedbi biometrijskih ukrepov si lahko preberete v Smernicah glede uvedbe biometrijskih ukrepov, ki so dostopne na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Biometrija_-_smernice.pdf

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka