Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.09.2020
Naslov: Mnenje glede SMS obveščanja o namestitvi aplikacije #OstaniZdrav
Številka: 07121-1/2020/1570
Vsebina: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede pošiljanje SMS sporočila vsem uporabnikom, z obvestilom o novi aplikaciji #OstaniZdrav, ki ga je pripravil NIJZ. NIJZ vam je posredoval tudi mnenje Službe Vlade za zakonodajo, po katerem naj bi pravno podlago za pošiljanje sporočila predstavljal 9. oziroma 10. člen ZVOP-1, glede na mnenje IP iz leta 2016 v okviru pošiljanja SMS sporočil o konzularnih storitvah. Prosite nas, da se do predlagane pravne podlage opredelimo. Vsekakor želite pomagati, ob tem pa s pošiljanjem ne želite kršiti zakonodaje.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da Informacijski pooblaščenec podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven inšpekcijskih postopkov presojati konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov.

 

Splošna uredba v členu 6 določa pravne podlage, na podlagi katerih lahko upravljavec osebnih podatkov le-te zakonito obdeluje. Med drugim lahko podlago za obdelavo določa specialna zakonodaja, skladno s 3. odstavkom člena 6 Splošne uredbe. Specialna zakonodaja, ki ureja obdelavo osebnih podatkov na področju storitev elektronskih komunikacij, ki jih izvajajo operaterji elektronskih komunikacij je Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami; ZEKom -1).

 

Odbor za varstvo podatkov (EDPB) je sprejel mnenje (št. 5/2019) glede odnosa med Splošno uredbo in Direktivo o e-zasebnosti 2002/58/ES (ta direktiva je v slovenski pravni red prenesena z ZEKom-1). V mnenju, ki je za IP v smislu enotne interpretacije zavezujoče, odbor pojasnjuje, da so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov na omenjenem področju določene v ZEKom-1, kot specialnem aktu. V okviru dejavnosti operaterja, ki jo ZEKom-1 ureja, se tako ne uporabljajo pravne podlage iz člena 6 Splošne uredbe, ampak podlage določene v ZEKom-1. V kolikor pravne podlage za določeno obdelavo osebnih podatkov v ZEKom-1 ni, taka obdelava ne more biti zakonita z vidika načela obdelave osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe.

 

Mnenje IP, na katero se v svojem dopisu sklicujete, se ne nanaša na identično situacijo, poleg tega pa se nanaša na okvir, kot je bil veljaven pred uveljavitvijo Splošne uredbe leta 2018. Po začetku uporabe Splošne uredbe mora IP upoštevati tudi relevantna mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov – npr. omenjeno mnenje št. 5/2019.

 

 

 

 

Kot že pojasnjeno v mnenju 07121-1/2020/1348 na to temo, IP meni, da je pri opredelitvi pravnih podlag, na katerih bi operater smel vsem svojim uporabnikom poslati SMS obvestilo o tem, da mu je na voljo aplikacija Ostanizdrav, treba upoštevati ZEKom-1, ki operaterjem elektronskih komunikacij postavlja omejitve glede dopustne obdelave osebnih podatkov in zagotavljanja storitev. Neposredna in izrecna pravna podlaga za SMS obveščanje, ki bi ga na način, kot ga opisujete, izvedel operater prostovoljno, vendar na pobudo NIJZ, iz navedenih določb ZEKom-1 ne izhaja. 

 

IP pa ob tem poudarja, da ni pristojen za interpretacijo in za izvajanje nadzora nad določbami ZEKom-1, saj to sodi v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

 

Pripominjamo pa, brez poseganja v pristojnosti AKOS za razlago in nadzor nad ZEKom-1, da ta v 148. členu vključuje pravne podlage za dopustno obdelavo podatkov naročnikov, in ozko omejuje namene, za katere se podatki lahko obdelujejo, druge namene pa dopušča le ob naročnikovem soglasju. Prav tako ZEKom-1 v 158. členu omejuje pošiljanje neželenih komunikacij z namenom neposrednega trženja preko e-pošte, SMS in MMS sporočil in to dopušča na podlagi soglasja oziroma v nekaterih izjemah. Nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov določbo glede neželenih komunikacij vsekakor  razumemo v smislu, da vključuje omejitve za pošiljanje vseh vrst neželenih sporočil, bodisi komercialnega namena ali nekomercialnega, kot npr. za namen promocije idej, politične promocije, promocije nevladnih organizacij, itd. Kot v prejšnjem mnenju izražamo tudi dvom v primernost uporabe podlag, ki se nanašajo na izredna stanja.

 

 

Pripravila:

dr. Jelena Burnik,

vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka