Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.12.2018
Naslov: Videonadzor
Številka: 0712-3/2018/2677
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da imate vzpostavljen videonadzorni sistem nad določenimi deli arhiva, pri čemer bi želeli videnadzor zaradi kontrole gibanja obiskovalcev razširiti tudi na stopnišče in avlo, ki vodi do čitalnice, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe. Prav tako bi videonadzor, zaradi varovanja premoženja uvedli v čitalnici, kjer obiskovalci dostopajo do gradiva. Uporabniki v večini primerov dostopajo do arhivskega gradiva, ki je kulturni spomenik, v izvirniku in so se vam že dogajale kraje gradiva oz. poškodbe gradiva. Poleg tega do, sicer nedostopnega in občutljivega,  gradiva dostopajo tudi tisti uporabniki, ki imajo odobren izjemen dostop s strani arhivske komisije. Nadalje navajate, da so snemalniki, na katerih se hranijo posnetki že sedaj shranjeni v sistemskem prostoru z omejenim dostopom samo pooblaščenim osebam in jih varuje med drugim varnostno receptorska služba. Želite vzpostaviti videonadzor preko spremljanja žive slike, posnetki pa bi se hranili v sistemskem prostoru. Sprašujete nas, ali je dopustna uvedba videonadzora vhoda v čitalnico in same čitalnice, kjer so stalno prisotni zaposleni uslužbenci arhiva ter spremljanje žive slike na zaslonih. Prav tako vas zanima, ali je dopustna uvedba videonadzora tudi hodnikov, ki vodijo do čitalnice in same avle pred čitalnico, kjer se občasno odvijajo tudi razstavni dogodki in izobraževanja, oz. kjer se zadržujejo obiskovalci.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da področje videonadzora, do drugačne ureditve v novem zakonu, ureja ZVOP-1, in sicer v členih od 74. do 77. Navedeni zakon posebej ureja zgolj videonadzor območij, ki predstavljajo dostope v službene ali poslovne prostore in območij, ki predstavljajo delovne prostore zaposlenih pri izvajalcu videonadzora, medtem ko je pri presoji zakonitosti videonadzora vseh drugih območij potrebno ugotavljati ali zanj obstaja katera od splošnih pravnih podlag, v vašem primeru v povezavi s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, iz 9. člena ZVOP-1.

 

Na tem mestu želi IP izpostaviti tudi, da v okviru mnenja ne sme dajati vnaprejšnjega dokončnega soglasja ali odobritve določene oblike videonadzora. Pri takšnih odločitvah so namreč bistvenega pomena vse okoliščine konkretnega primera, ki pa jih je mogoče v celoti proučiti zgolj v okviru inšpekcijskega postopka. Iz navedenega razloga vam zato v nadaljevanju pojasnjujemo vidike, ki jih morate upoštevati pri odločanju o tem, ali je postavitev videonadzora v omenjenih prostorih resnično potrebna in zakonita. Upravljavec osebnih podatkov je namreč tisti, ki bo moral sprejeti končno odločitev.

 

Javni sektor lahko, v skladu s 75. členom ZVOP-1, izvaja videonadzor dostopa v svoje službene oziroma poslovne prostore, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Odločitev sprejme pooblaščeni posameznik osebe javnega sektorja. V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za uvedbo videonadzora. O izvajanju videonadzora je potrebno pisno obvestiti vse zaposlene v osebi javnega sektorja, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru. Videonadzor znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le v izjemnih primerih, pod pogoji, ki jih določa 77. člen ZVOP-1 tj. kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati naštete interese. Prepovedano je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Zaposleni morajo biti pred začetkom izvajanja videonadzora delovnih prostorov vnaprej pisno obveščeni o njegovem izvajanju.

 

Nadalje četrti odstavek 9. člena ZVOP-1 določa, da se v javnemu sektorju lahko izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

IP vam svetuje, da si pred odločitvijo o uvedbi ali ne uvedbi videonadzora odgovorite vsaj na naslednja vprašanja:

 

  • katera pravna dobrina je v konkretnem primeru ogrožena v taki meri, da je njenemu varovanju potrebno dati prednost pred pravico posameznikov in zaposlenih do varstva njihove informacijske zasebnosti;
  • ali je nameravano izvajanje videonadzora v konkretnem primeru sploh primeren ukrep za dosego želenega namena;
  • v kolikšni meri se je v okviru Arhiva Republike Slovenije glede na konkretne okoliščine preučila možnost milejših ukrepov;
  • ali je poleg izbora 'blažje' oblike videonadzora brez snemanja predviden tudi nabor drugih tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi je mogoče zmanjšati negativne posege v pravice posameznikov do varstva osebnih podatkov in zasebnosti;

 

Glede na navedeno vam predlagamo, da najprej opravite presojo zakonske skladnosti oz. obstoja pogojev za izvajanje videonadzora, ki bi ga želeli izvajati po navedenih kriterijih in na podlagi teh rezultatov potem sprejmete odločitev o tem, ali boste tak videonadzor uvedli ali ne. Prav tako vam predlagamo, da se seznanite tudi z vsebino mnenja št. 0712-1/2015/617 z dne 4. 3. 2015 (dostopno na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/delovni-prostori-videonadzor-hodnikov-2513/), v katerem je IP obravnaval vprašanje videonadzora na hodniku.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

Informacijska pooblaščenka