Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.11.2018
Naslov: Pridobivanje OP zavoda za zaposlovanje
Številka: 0712-3/2018/2356
Vsebina: Uradni postopki , Pridobivanje OP iz zbirk, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijskemu  pooblaščencu (v nadaljevanju IP) je Ministrstvo za javno upravo odstopilo vaš dopis, v katerem navajate, da ste kot brezposelni prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) in ste prejemnik socialne pomoči. S strani Zavoda ste prejeli vabilo na Informativni sestanek za program Socialne aktivacije, ki naj bi ga prejele osebe prijavljene na Zavodu, ki so prejemnice socialne pomoči. Zanima vas, na kateri podlagi ima Zavod vpogled v socialni status posameznika (prejemnik socialne pomoči). Menite, da je v Sloveniji edina pristojna institucija za vpoglede in odločanje o navedenem Center za socialno delo. Zanima vas, ali je v navedenem primeru prišlo do zlorabe s strani ene ali obeh institucij. Menite, da je v tem primeru prišlo do kršenja pravice do varovanja osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnih postopkov konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP vam uvodoma daje nekaj osnovnih informacij o projektu Socialne aktivacije. Njen nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projektna enota deluje na regijskem nivoju in sicer v okviru 16 regijskih enot po celotni Sloveniji. Enotni vstopni točki, preko katerih uporabniki vstopajo v socialno aktivacijo, sta Center za socialno delo in Urad za delo Zavoda RS za zaposlovanje, ki sodelujeta s koordinatorji socialne aktivacije. Z namenom zagotavljanja transparentnega, usklajenega in celostnega obravnavanja oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije ustrezno povezuje vse relevantne institucije v procesu. Cilji celostnega procesa aktivnega vključevanja, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega medresorskega sodelovanja, so vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije, opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela, in preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju.

 

Zavod kot upravljavec zbirke vaših osebnih podatkov v konkretnem primeru mora imeti za njihovo zakonito obdelavo pravno podlago. Splošna uredba zakonitost obdelave osebnih podatkov ureja v določbah prvega odstavka 6. člena, in sicer določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev (ima obdelava pravno podlago v):

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Pravno podlago glede na naravo zgoraj opisnega projekta za Zavodu daje že prvi odstavek 4a. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 - UPB1, s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju ZZZPB), ki določa, da morajo Zavod in centri za socialno delo medsebojno sodelovati pri vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in ukrepe aktivne politike zaposlovanja in sodelovati s pristojnim davčnim organom in drugimi državnimi organi ter izmenjavati osebne in druge podatke, ki jih vodijo v svojih zbirkah podatkov in so potrebni za uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem zakonu. Zavod in centri za socialno delo lahko oblikujejo enotno bazo podatkov za uresničevanje pravic po tem zakonu in po predpisih o socialnem varstvu.

 

Podlaga za obdelavo osebnega podatka, da je brezposelni oziroma iskalec zaposlitve prejemnik socialne pomoči, pa ni nujno (le) zakon, torej točka c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. V konkretnem primeru bi pravno podlago najverjetneje našli (tudi) v točki e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, tj. v opravljanju nalog v javnem interesu ali izvajanju javne oblasti, ki jo dopolnjuje tretji odstavek, ki za obdelavo iz točk (c) in (e) odstavka 1 napotuje na določitev podlage v pravu EU ali pravu države članice, ki velja za upravljavca. Navaden odstavek določa še, da se namen obdelave določi v navedeni pravni podlagi ali pa je ta v primeru obdelave iz točke e) prvega odstavka potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

 

mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

   

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka