Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.08.2020
Naslov: Mnenje glede SMS obveščanja o namestitvi aplikacije #OstaniZdrav
Številka: 07121-1/2020/1348
Vsebina: Informiranje posameznika, Moderne tehnologije, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje. Kot ste pojasnili ste dne 29. 7. 2020 od Urada vlade za komuniciranje (v nadaljevanju: UKOM), prejeli elektronsko sporočilo v zadevi: »Prošnja za pošiljanje sms sporočila v imenu Vlade RS - mobilna aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav«. 

 

Kot izhaja iz elektronskega sporočila, se prošnja UKOM nanaša na pošiljanje SMS sporočila vsem uporabnikom posameznih članov SOEK, z obvestilom o novi aplikaciji #OstaniZdrav, s povezavo na spletno stran, kjer bi bilo mogoče dobiti več podatkov o aplikaciji. Kot izhaja iz elektronskega sporočila, je namen poslanega SMS sporočila uporabnike spodbuditi, da bi si aplikacijo naložili in jo tudi uporabljali. Na nas ste se obrnili s prošnjo za pridobitev mnenja, ali so v danih razmerah, ko ni razglašena epidemija, skladno z določili veljavne zakonodaje izpolnjeni pogoji za pošiljanje tovrstnih SMS sporočil vsem uporabnikom posameznih članov SOEK, brez pridobitve njihovega predhodnega soglasja. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba v členu 6 določa pravne podlage, na podlagi katerih lahko upravljavec osebnih podatkov le-te zakonito obdeluje. Med drugim lahko podlago za obdelavo določa specialna zakonodaja, skladno s 3. odstavkom člena 6 Splošne uredbe.

 

Specialni zakon na področju obveščanja preko SMS sporočil, ki bi ga izvajali operaterji elektronskih komunikacij, je Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami; ZEKom -1), ki operaterjem elektronskih komunikacij postavlja omejitve glede dopustne obdelave osebnih podatkov in zagotavljanja storitev, tudi v primeru izrednih stanj. Med drugim tudi glede  določenih ukrepov v izrednih razmerah, ki jih s sklepom določi Vlada RS ter pravila glede pošiljanja nenaročenih SMS sporočil. Neposredna in izrecna pravna podlaga za SMS obveščanje, ki bi ga morali izvesti operaterji na zahtevo Vlade RS, iz navedenih določb ZEKom-1 ne izhaja. IP pa ob tem pojasnjuje, da ni pristojen za interpretacijo omenjenih določb in za izvajanje nadzora nad zadevnimi določbami ZEKom-1, saj to sodi v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

 

Pripominjamo pa, da kljub temu, da se Slovenija še vedno spopada z omejevanjem širjenja okužb z virusom COVID-19, in da Vlada RS za to sprejema različne ukrepe, epidemija v Sloveniji ni več razglašena, prav tako ni bilo uvedeno stanje izrednih razmer. V kontekstu opisanega SMS obveščanja tako izražamo dvom v primernost uporabe podlag, ki se nanašajo na izredna stanja, brez poseganja v mnenje AKOS glede relevantnih določb ZEKom-1. Prav tako se zdi, da je mogoče javnost učinkovito obveščati o razpoložljivosti mobilne aplikacije tudi prek sredstev javnega obveščanja ter preko drugih komunikacijskih kanalov, ki jih je prav za namen obveščanja glede epidemije COVID-19 vzpostavila Vlada RS (npr. družbena omrežja) in kjer so posamezniki privolili v prejemanje obvestil.

 

Legitimno je, da Vlada RS sprejema različne ukrepe v boju proti širjenju virusa COVID-19, med katere sodijo tudi tehnološke zmožnosti, kot so mobilne aplikacije za slednje stikom z okuženimi in obveščanje o orodjih, ki so na voljo za omejevanje okužb, vendar pa morajo sprejeti ukrepi za ohranjanje javnega zdravja upoštevati zakonske okvire, v primeru obdelav osebnih podatkov pa tudi temeljna načela varstva osebnih podatkov. IP je tako že večkrat opozoril na nejasnosti glede pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z aplikacijo za sledenje stikom ter na ustavno sporne določbe Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki aplikacijo uvaja. Tudi pri obveščanju posameznikov glede aplikacije s strani operaterjev elektronskih komunikacij mora biti upoštevan relevantni pravni okvir, kot ga določa ZEKom-1, ki specialno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju zagotavljanja storitev elektronskih komunikacij.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka