Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.08.2020
Naslov: Pridobivanje OP s strani odvetnika
Številka: 07121-1/2020/1383
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pridobitve vaših osebnih podatkov s strani slovenskega odvetnika za namen plačila parkirne kazni na Hrvaškem.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih ali drugih upravnih postopkov presojati ustreznosti posameznih obdelav osebnih podatkov oziroma ravnanja posameznih zavezancev. IP pojasnjuje tudi, da je pristojen zgolj za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov in se glede na pristojnosti, določene v 2. členu ZInfP, ni pristojen opredeljevati do vprašanj, ki se nanašajo na dolžnost plačila, višino stroškov poleg same kazni ter upravičenost do izterjave zneska.

IP vas obvešča, da je v zvezi s pridobivanjem podatkov lastnikov oziroma uporabnikov vozil po slovenskem odvetniku za izterjavo neplačanih parkirnin na Hrvaškem v preteklosti že vodil inšpekcijski postopek. Zaključek in ugotovitve je IP predstavil v sporočilu za javnost z dne 29. 3. 2017, ki je dostopno na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-ip-je-zakljucil-postopek-inspekcijskega-nadzora-v-primeru-pri-1040/

 

IP se je do vprašanja pridobivanja podatkov s strani slovenskih odvetnikov za namen neplačanih parkirnih kazni opredelil že v več mnenjih, ki so dostopna na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

 

Iz teh mnenj izhaja, da lahko slovenski odvetniki za svoje stranke (tudi upnike iz Republike Hrvaške) pridobivajo osebne podatke iz registra motornih vozil, vendar le v primerih, kadar sami te podatke potrebujejo pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi - 10. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv; Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16, 36/19). Kadar slovenski odvetnik na podlagi pridobljenih podatkov domnevnemu dolžniku sam posreduje tudi opomin ali poziv na plačilo dolga ali opravi kakršnokoli drugo dejanje, usmerjeno v poplačilo dolga, IP stoji na stališču, da je pridobivanje podatkov s strani slovenskega odvetnika zakonito. Kadar pa slovenski odvetnik zgolj pridobi podatke ter jih nato, ne da bi pri tem opravil kakršnokoli dejanje, usmerjeno v poplačilo dolga, posreduje svoji stranki, ki nato sama ali po drugem odvetniku izterjuje dolg, pa po mnenju IP pridobivanje osebnih podatkov praviloma ni zakonito.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka