Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.08.2020
Naslov: Snemanje telefonskih klicev
Številka: 07121-1/2020/1389
Vsebina: Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi s snemanjem telefonskih klicev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da ni pristojen za nadzor zakonitosti snemanja telefonskih klicev. Snemanje telefonskih pogovorov ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) ), ki kot pristojni nadzorni organ določa Agencijo RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS).

Ob obravnavi vprašanja ustreznega izvajanja snemanja telefonskih pogovorov med posamezniki (strankami) in upravljavci osebnih podatkov je torej treba upoštevati določbe ZEKom-1. Ta načeloma prepoveduje snemanje telefonskih klicev brez privolitve uporabnika ali zakonske podlage. V 6. odstavku 147. člena tako določa, da je snemanje in shranjevanje komunikacije brez predhodne privolitve udeležencev komunikacije prepovedano tudi uporabnikom, kadar gre za komunikacije, kjer taka obdelava podatkov ni običajna in je udeleženci komunikacije zaradi njene narave ne pričakujejo in ne morejo vnaprej pričakovati. Izjemo pa predstavlja sedmi odstavek 147. člena, ki določa, da je dovoljeno snemanje komunikacij in z njimi povezanih podatkov o prometu v okviru zakonite poslovne prakse zato, da se zagotovi dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji, pod pogojem, da so stranke v komunikaciji predhodno obveščene o snemanju, njegovem namenu in trajanju hrambe posnetka (npr. avtomatski odzivniki). Stranke morajo torej biti vselej predhodno obveščene o snemanju. Posneto sporočilo je treba nemudoma izbrisati, najpozneje do poteka dobe, v kateri se posel lahko zakonito izpodbija. Isti člen v osmem odstavku določa tudi, da mora biti obvestilo o snemanju dano po istovrstnem mediju in v enaki obliki, kakor poteka snemana komunikacija. Ob tem IP poudarja, da obvestilo o snemanju telefonskega klica samo po sebi brez izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ne more predstavljati ustrezne pravne podlage za snemanje.

IP poudarja tudi, da zakonska definicija »katerakoli druga poslovna komunikacija« nikakor ne obsega vseh klicev, ki se odvijajo na relaciji potrošnik-podjetje. V zgornjem odstavku omenjeni rok hrambe, ki je določen kot »najpozneje do izteka dobe, v kateri se posel lahko zakonito izpodbija«, jasno nakazuje, da se lahko snemajo le tiste poslovne komunikacije, ki pripeljejo do sklenitve (spremembe, prenehanja) določenega poslovnega razmerja (npr. klici, s katerim se naroči določeno blago ali storitev ali poda reklamacijo, ugovor ali drugo okoliščino, ki ima vpliv na spremembo konkretnega poslovnega razmerja). Tako je nedopustno snemati npr. klice za informacije o delovnem času poslovalnic, ponudbi, kontaktnih in drugih splošnih informacijah, klice z namenom preprečevanja žaljivih, pretirano ponavljajočih se ali klicev grozeče narave ali pa (neselektivno) vse klice, ki jih podjetje prejme.

IP pojasnjuje še, da neupravičeno snemanje predstavlja kaznivo dejanje po 137. členu Kazenskega zakonika (KZ-1; Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20), ki prepoveduje neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje.

Sklepno vam IP priporoča, da preberete tudi Smernice IP o snemanju telefonskih klicev, ki vsebujejo izčrpne in celovite informacije glede snemanja telefonskih klicev, dostopne pa so na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_snemanju_telefonskih_klicev.pdf.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka