Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Obdelava zdravstvene dokumentacije s strani komisije zavoda za zaposlovanje
Številka: 0712-3/2018/2701
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 20. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko komisija pri Zavodu za zaposlovanje, ki bi odločala o vaši invalidnosti, uporablja (npr. prepisuje, povzema, kopira) tudi podatke iz zdravstvene dokumentacije, ki nimajo zveze z vašo invalidnostjo.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Komisija zavoda za zaposlovanje, ki je pristojna, da izda mnenje ali odloča o pravicah ali obveznostih invalidnih oseb, se lahko seznani s celotno zdravstveno dokumentacijo, ki je potrebna za odločanje v okviru njenih pristojnost, vendar pa mora pri nadaljnji obdelavi osebnih podatkov iz zdravstvene dokumentacije upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov oziroma načelo sorazmernosti. Enako velja za druge osebe pri zavodu, ki so pristojne za obravnavo invalidne osebe.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Po točki c prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“). To praktično pomeni, da se pri obravnavi posameznika v nekem postopku lahko obdelujejo le tisti podatki, ki so neizogibno potrebni in primerni za odločitev o zadevi. Toda vprašanje, kateri podatki so sorazmerni je v izhodišču strokovno vprašanje s področja, ki ga pokrivajo člani komisije, zato se do konkretnih podatkov ali dokumentov ne moremo določno opredeljevati. Poleg tega je naše mnenje splošno tudi zato, ker nimamo informacij, za katero vrsto odločanja gre, v zvezi s katero pravico in za kakšno komisijo gre. V skladu z obravnavanim načelom pa je, da komisija na začetku na vpogled pridobi vso zdravstveno dokumentacijo ali njeno kopijo.  

 

Smiselno enako velja za uslužbence zavoda, katerih delo je povezano z odločanjem o pravicah in obveznostih invalidne osebe.

 

Prav tako ne sme nihče osebnih podatkov, s katerimi se je seznanil, uporabiti za nezakonit namen (npr. razkrivanje podatkov tretjim neupravičenim osebam).

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka