Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.01.2019
Naslov: Notranje poizvedovanje o plači direktorja zasebne organizacije
Številka: 0712-3/2018/2692
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 11. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da je neka prostovoljka, ki je bila na delu v vaši zasebni organizaciji, pri zaposlenih in uporabnikih storitev poizvedovala po vaši plači in odhodkih. Zanima vas tudi, ali je v zvezi s tem možna prijava.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Zgolj ustno poizvedovanje o varovanih osebnih podatkih direktorja ni kršitev varstva osebnih podatkov, zato tudi inšpekcijska prijava pri IP ni smiselna. Za kršitev bi šlo, če bi kdo od zaposlenih, ki upravlja s temi podatki v zvezi z njegovim delom (npr. računovodja) te podatke brez pravne podlage razkril neupravičeni osebi.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

O pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov je na naši spletni strani že na voljo več mnenj. 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka