Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.07.2020
Naslov: Seznanitev z notranjimi uporabniki
Številka: 07121-1/2020/1193
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede seznanitve z notranjimi uporabniki, ki so pri upravljavcu (policiji) vpogledovali v vaše osebne podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma splošno pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov pravico do dostopa oziroma do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ureja v 15. členu, ki v prvem odstavku določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

a)    namene obdelave;
b)    vrste zadevnih osebnih podatkov;
c)    uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacija;
d)    kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
e)    obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
f)    pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
g)    kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
h)    obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke. Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve. Zoper molk upravljavca ali zoper njegov zavrnilni odgovor je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti v 15 dneh od prejema odgovora. V pomoč vam je lahko obrazec pritožbe (P-SLOP), ki je dostopen na spletni strani IP.

 

IP opozarja, da se pri uresničevanju pravice do seznanitve z osebnimi podatki, ki jih obdelujejo javni organi, ki so pristojni za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj ali izvrševanje kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni varnosti in njihovim preprečevanjem (med te organe spada tudi policija) ne uporabljajo določila Splošne uredbe o varstvu podatkov, temveč pravila, ki so veljala že pred začetkom njene uporabe. To so določbe 30., 31. in 36. člena ZVOP-1. Tudi v teh primerih pa velja, da je zoper molk upravljavca ali zoper njegov zavrnilni odgovor mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP, ter da je pritožbo treba vložiti v 15 dneh od prejema odgovora.

 

IP vam svetuje, da, v kolikor ste, skladno z navedenim, podali zahtevo za seznanitev upravljavcu, počakate na njegov odgovor oziroma na potek roka za odgovor. V kolikor odgovora ne bo ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, vam IP svetuje, da vložite pritožbo.

Več o seznanitvi z lastnimi podatki si lahko preberete tudi na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

IP ob tem pojasnjuje, da po mnenju IP pravica do seznanitve iz 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ne omogoča tudi pravice do pridobitve podatka o zaposlenih osebah pri upravljavcu, ki so vpogledovale ali drugače obdelovale osebne podatke posameznika. Do tega vprašanja se je IP podrobno opredelil v mnenju, ki je dostopno na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=844&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=uporabnik

V navedenem mnenju je (na koncu mnenja) pojasnjeno tudi, kaj posameznik lahko stori v primeru, da sumi na nezakonito notranjo obdelavo osebnih podatkov.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka