Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.12.2018
Naslov: Fotografiranje otrok v vrtcu za predstave
Številka: 0712-3/2018/2681
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov v vrtcih. Kot navajate, se ti strogo držijo pravila, da ne fotografirajo otrok in hkrati pa je tudi staršem kratena ta pravica, saj lahko fotografirate samo svojega otroka, ostalih ne, ker naj bi tako kratili pravico otroka in starša ter tudi kršili pravila vrtca.

 

Prosite za uradno razlago, kako je s fotografiranjem otrok v vrtcih, kar se tiče varovanja podatkov in pa tudi prikaza na spletni strani in pa tudi za vaše osebne arhive? Na kaj morate paziti oziroma je potrebno opozoriti vrtec? Pojasnjujete, da so v vrtcu prosili, če lahko pridobite strokovno mnenje kar se tega tiče.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR kot jo poimenujete sami), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Če posnetki predstavljajo zbirko osebnih podatkov, mora upravljavec za njihovo obdelavo imeti bodisi pravno podlago v zakonu bodisi soglasje vsakega posameznika. Snemanje, zvočno ali slikovno, brez podlage v zakonskih določbah ali osebni privolitvi posameznika, namreč ni dovoljeno.

 

Drugače pa je, če gre za fotografiranje ali snemanje za zasebno oz. domačo rabo. To ne sodi pod okrilje predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Če je obdelava podatkov (snemanje in shranjevanje posnetkov) namenjena zgolj zasebni uporabi, so določila ZVOP-1 oziroma splošne uredbe o varstvu podatkov namreč izključena, kljub temu, da pri snemanju nastaja zbirka podatkov. Glede na določbe točke c) drugega odstavka 2 člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, se ta ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov (torej tudi za snemanje), s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne in domače dejavnosti. IP torej v primeru snemanja dogodkov za zasebno uporabo ni pristojen organ. Pozorni pa morate biti, da objava na spletu ali posredovanje naprej tretjim presega takšno domačo rabo, torej npr. fotografij drugih otrok brez soglasja staršev ne smete objavljati na družbenih omrežjih.

 

 

 

IP najprej pojasnjuje, da je pristojen za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov. Od 25. 5. 2018 sta v Sloveniji v uporabi dva predpisa, ki na sistemski ravni urejata področje varstva osebnih podatkov, in sicer Splošna uredba o varstvu podatkov, ki se vseh članicah EU uporablja neposredno, ter tiste določbe ZVOP-1, ki jih uredba ne ureja drugače in z njo niso v nasprotju. Poleg tega se pri obdelavi osebnih podatkov upoštevajo še specialni predpisi, ki določajo pogoje obdelave osebnih podatkov na posameznem področju

 

IP uvodoma poudarja, da ne gre za poseg v varstvo osebnih podatkov v primeru, da posameznik na fotografiji ni določen oz. določljiv, o čemer pa IP v okviru mnenja ne more. Fotografije štejemo kot varovane osebne podatke, kadar le-te določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s posnetki in fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku kot na primer njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva in podobno.

 

Glede na zgoraj navedeno pa sicer fotografije predstavljajo varovane podatke po Splošni uredbi o varstvu podatkov in ZVOP-1 le takrat, ko so otroci na njih določeni ali določljivi oziroma ko se jih da prepoznati, zlasti če se hkrati s fotografijami otroka obdelujejo tudi drugi njegovi podatki, npr. ime in priimek, vrtčevska skupina, ki jo obiskuje. Objava takšnih fotografij, ki jih naredi vrtec ali šola, pomeni obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je npr. vrtec ali osnovna šola.

 

IP še pojasnjuje, da snemanje, kot ga opisujete v vašem dopisu (snemanje za lastne potrebe oz. osebno rabo), ne predstavlja nujno kršitve določb ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov. Glede na določbe točke c) drugega odstavka 2 člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, se namreč ta ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov (torej tudi za snemanje), s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne in domače dejavnosti. Smiselno enako določbo je vseboval ZVOP-1 v prvem odstavku 7.člena. Takšno stališče je npr. IP zavzel tudi v mnenju št, 0712-446/2008/2 z dne 8. 5. 2008, glede posnetkov otrok na javnih tekmovanjih, ki jih naredijo starši z lastnimi napravami.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov pa mora v drugih primerih (ko torej ne gre za osebno rabo) obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov Splošna uredba o varstvu podatkov, ureja v 6. členu. Ker objave fotografij Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2 s spr.) ne določa, lahko skladno z drugim odstavkom 9. člena ZVOP-1 v povezavi z drugim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavlja pravno podlago za objavo le osebna privolitev posameznika. Glede na to, da so na fotografijah mladoletni otroci, ki poslovne sposobnosti še nimajo, morajo namesto njih privolitev podati njihovi starši ali drugi zakoniti zastopniki. Osebno privolitev staršev za objavo določenih osebnih podatkov otrok določa tudi Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/2004 s spr.) v drugem odstavku 6. člena: »Za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.« Enako določa Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/2004 s spr.) v drugem odstavku 16. člena.

 

IP ugotavlja, da imajo šole in vrtci, če starši podajo pisno privolitev, ki jo določata zgoraj navedena pravilnika, pravno podlago za objavo fotografij na svojih spletnih straneh in da ne kršijo določb ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kljub IP meni, da bi moral vrtec pred objavo fotografij pretehtati, ali so primerne za objavo oziroma ali na kakršenkoli način posegajo v zasebnost otrok. Tudi pravilnika govorita o objavi fotografij in posnetkov, ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost otrok. Pri objavi fotografij na spletu je namreč treba upoštevati predvsem dejstvo, da so dostopne vsakomur in da se jih lahko nekontrolirano kopira in objavlja na drugih spletnih straneh, pri čemer je nemogoče odpraviti škodljive posledice, ki bi lahko nekomu nastale zaradi objave določenih vsebin iz fotografij. 

 

Pogoji za osebno privolitev so sicer določeni v 7. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki v 1. točki določa, da mora biti upravljavec zmožen dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Informacije, ki morajo biti posamezniku posredovane pred zbiranjem njegovih osebnih podatkov, pa so določene v členu 13. Privolitev v skladu z Uredbo mora biti jasna, konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva, prav tako mora biti privolitev dana za vsak namen posebej oz. granulirano. Vsebovati mora tudi ustrezne informacije, da je posameznik obveščen o tem, komu daje podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen.

 

IP je pri svojem delu že obravnaval številne primere glede fotografiranja otrok na javnih prireditvah ter o tem izdal številna neobvezujoča mnenja, npr.:

-                      mnenje, št. 0712-1/2016/1176 z dne 31. 5. 2016,

-                      mnenje, št. 0712-1/2011/3571 z dne 19. 12. 2011

-                      mnenje, št. 0712-2/2010/867 z dne 17. 5. 2010

Navedena mnenja so javno dostopna na spletni strani IP www.ip-rs.si, v zavihku »Iskalnik po mnenjih«.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravila:                                                                               

Maja Wondra, univ.dipl.prav.,

svetovalka IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka